BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Tadeusz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Brycz Bogumiła (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wycena przedsiębiorstwa metodami DCF w warunkach występowania straty podatkowej
The Pricing of the Firm with DCF Methods at Existence of the Tax-loss
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 89-105, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Przepływy pieniężne, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
Enterprise valuation, Enterprise value, Cash flows, Discounted cash flow (DCF)
Note
summ.
Abstract
Wartość dojrzałego przedsiębiorstwa posiadającego zdolność do trwania i rozwoju uzależniona jest od prognoz w zakresie generowania wolnych strumieni pieniężnych (ang. free cash flow). Przepływy te, po zdyskontowaniu stopą dyskontową odpowiadającą kosztowi kapitału, a następnie zsumowaniu, pokazują wartość dochodową inaczej wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa. Jakkolwiek ogólnie rzecz biorąc wolne przepływy pieniężne odzwierciedlają strumienie pieniężne, jakie mogą być przeznaczone dla inwestorów, to w praktyce szacuje się je na różne sposoby w zależności od perspektywy patrzenia na nie. Przykładowo, przepływy rozpatrywane z punktu widzenia przedsiębiorstwa są niższe od tych jakie przeznacza się inwestorom o oszczędności podatkowe jakie uzyska przedsiębiorstwo z tytułu zadłużenia. Oszczędności te są głównym składnikiem różnicującym poszczególne rodzaje przepływów oraz wpływają na koszt kapitału obcego, a tym samym i stopę dyskontową. Jednak wystąpią one tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo w okresie prognozy będzie osiągało dodatni zysk operacyjny. Powszechnie w literaturze opisuje się procedury wyceny przy założeniu takiej sytuacji.(fragment tekstu)

In the article we show that the appearance of the tax- loss complicates the process of the firm pricing, because it makes the influence on the free cash flows estimation as well as on the discount rate. From practical point of view it makes impossible to use one discount rate to discounting these flows. The paradox relies also on this that greatest complications the tax-loss causes in most popular models of the pricing i.e. FCF and APV.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Benninga S.Z., Sarig O.H., Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny. WIG-Press, Warszawa 2000.
  2. Copeland T.. Koller T., Murrin .J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Damodaran A., Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley & Sons, New York 1994.
  4. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 912, Seria: Monografie i Opracowania nr 143, AE, Wrocław 2001.
  5. Dudycz T., Podstawowe teorie wpływu efektów podatkowych na wartość przedsiębiorstwa, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Tom II, red. E. Urbańczyk, KREOS, Szczecin 2003.
  6. Fernandez P., Equivalence of the Different Discounted Cash Flow Valuation Methods. Different Alternatives for Determining the Discounted Value of Tax Shields and Their Implications for the Valuation, Working Paper, ISE, 1.07.1999, http://papers.ssrn.com.
  7. Fernandez P., Valuing Companies by Cash Flow Discounting: Ten Methods and Nine Theories, Working Paper, IESE, 19.11.2001, http://papers.ssrn.com.
  8. Velez-Pareja I., Construction of Free Cash Flow A Pedagogical Note. Part 1, Working Paper N 5, January 2001, http://papers.ssrn.com.
  9. Shrieves R.E., Wachowicz J.M., Free Cash Flow (FCF). Economic Value Added (EVATM), and Net Present Value (NPV): A Reconciliation of Variations of Discounted-Cash-Flow (DCF) Valuation, May 1999, http/:web.utk.edu./~finrev/wp/eva.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu