BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wrona Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Spółki giełdowe i pozagiełdowe w Polsce: relacje fundamentalne
Listed and Unlisted Companies in Poland: Fundamental Associations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 119-132, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Wynik finansowy, Spółki giełdowe, Bankructwo, Modele ekonometryczne, Analiza fundamentalna
Financial performance, Stock market companies, Bankruptcy, Econometric models, Fundamental analysis
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań jest związek pomiędzy wynikami finansowymi spółek giełdowych i pozagiełdowych w Polsce. Metoda badania tego związku opiera się na rezultatach dwóch niezależnych studiów nad niewydolnością finansową polskich przedsiębiorstw. Studia te obejmują przedsiębiorstwa i spółki pozagiełdowe. Pierwsze z nich, dla danych z lat 1995-1997. opisują prace M.Gruszczyńskiego [5] [6]. Drugie studium [15] zostało przygotowane przez K. Wronę i obejmuje dane z lat 2001-2002. Oszacowane modele financial distress (zagrożenia finansowego, niewydolności finansowej) dla spółek pozagiełdowych są podstawą prognozowania prawdopodobieństw za-grożenia finansowego dla spółek giełdowych w Polsce, odpowiednio, w latach 1997-1999 oraz 2002-2004. Trendy tych prawdopodobieństw mogą być następnie konfrontowane z trendami upadłości, trendami koniunktury gospodarczej oraz trendami niektórych makrokategorii w Polsce przełomu 20i 21 wieku. (fragment tekstu)

The relationship between the financial results of companies quoted on Warsaw Stock Exchange and unlisted Polish companies is examined. The research is based on two studies of financial distress of Polish companies. First study by Gruszczyński [5] [6] investigates the sample of 1995-1997 financial statements of 46 companies, while the second study by Wrona [15] explores the sample of 2001-2002 financial statements of 82 unlisted firms in Poland. The estimated logit models of distress (four models from each study) are subsequently applied to predict the probability of distress for the companies quoted on the main market of Warsaw Stock Exchange. The annual forecasts are calculated for the period 1997-2004. Such forecasts are bound to overestimate the distress for the listed companies, which are presumably in better financial shape than the unlisted ones. The results show some degree of fundamental associations between both capital markets, partly facilitated by the trends in Polish GDP growth rate.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Predicting financial distress of companies: revisiting the z-score and zeta models. 2000, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf (29.04.2004).
 2. Altman E.I., Corporate Distress Prediction Models in a Turbulent Economic and Basel II Environment. 2002, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Corp-Distress.pdf (29.04.2004).
 3. Appenzeller D., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek giełdowych, w: M. Cieślak, D. Kwiatkowska-Ciotucha, (red.) Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 808, 1998.
 4. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2001, 2002.
 5. Gruszczyński M., Problemy rozpoznawania kondycji finansowej przedsiębiorstw, s.53-68, w: Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, red. E. Adamowicz, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Nr 73, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 6. Gruszczyński M., Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Working Papers No 34, 2003.
 7. Hadasik D. [1998] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prace Habilitacyjne, No. 153.
 8. Hołda A. [20011 Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość 5/2001.
 9. Kaiser U., Moving in and out of financial distress: evidence for newly founded services sector firms, ZEW Discussion Paper Nr 01-09, Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung, Mannheim, 2001.
 10. Mączyńska E., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, tom I, Wydawnictwo DiG, 2001.
 11. Megginson W.L., Nash R.C., Netter J.M., Poulsen A.B., The choice of private versus public capital markets: evidence from privatizations, 2001; EFMA 2002 London Meetings; University of Oklahoma, Michael F. Price College of Business Working Paper, http://ssrn.com/abstract=289882
 12. Osler C., Hong G., Rapidly rising corporate debt: are firms now vulnerable to an economic slowdown?, Current Issues in Economics & Finance, Federal Reserve Bank of New York, June 2000.
 13. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa, 2002.
 14. Thompson P., Yeung M.C.H., The determinants of transparency for Singaporean listed companies, The University of Nottingham in Malaysia, Research Paper Series, No. 2001-06.
 15. Wrona K., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw w Polsce, praca magisterska. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu