BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kitowicz Joanna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Sikora Wojciech (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Weryfikacja długoterminowych strategii inwestowania w akcje z możliwością krótkiej sprzedaży
Verification of Long-Term, Pissibly Fast Sellable Stock Investment Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 133-145, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Strategia inwestycyjna, Inwestycje finansowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Investment strategy, Financial investment, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Jednym z kluczowych problemów nękających inwestora lokującego swój wolny kapitał na giełdzie, jest pytanie, czy może on uzyskać w długim okresie (3-5 lat) wynik lepszy od rynku, czyli stopę zwrotu wyższą od stopy wzrostu indeksu giełdowego. Jeżeli nasz rynek kapitałowy jest efektywny, to teoretycznie takich strategii inwestowania nie powinno być (zob. [5]). Testy empiryczne dotyczące efektywności rynku nie są jednoznaczne (zob. np. [9] rozdz. 7, [2] rozdz. 18). Wyniki badań (por. [3], [4], [6]) wskazują, że istnieją strategie bazujące na modelu Markowitza, na algorytmach genetycznych, dające wyniki znacznie lepsze niż indeksy giełdowe (WIG, WIG20). Zwłaszcza interesujące wyniki dają strategie wykorzystujące krótką sprzedaż. Celem niniejszej pracy jest empiryczna weryfikacja następujących hipotez: 1. są strategie inwestowania, oparte na analizie portfelowej, dające lepsze wyniki (w sensie stopy zwrotu) od rynku, 2. spośród wielu strategii można wskazać strategie dominujące, (najlepsze), 3. dominacja ta jest stabilna w czasie, 4. dopuszczenie krótkiej sprzedaży bardzo poprawia wyniki, 5. ostateczna ocena strategii musi uwzględniać także koszty jakie ponosi inwestor. (fragment tekstu)

Verification of 10 long-term stock investment strategies were made in presented article. Five of them exclude fast selling possibilities another 5 allows them. On he basis of Markowitz model a total number of 360 portfolios was created. Obtained results show domination of strategies in which fast stock selling is permitted.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Elton E.J., Gruber M.J. (1998). Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa.
  2. Francis J.C., (2000), Inwestycje, Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa.
  3. Gaspars H., Sikora W. (2004), Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?, w: Modelowanie preferencji a ryzyko (red. T. Trzaskalik), Katowice (wdruku).
  4. Godlewski M. (2004), Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych, Prace Katedry Badań Operacyjnych Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu (w druku).
  5. Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
  6. Juraszek R., Sikora W. (2002), Czy długoterminowo można wygrać z rynkiem?, w: Rynek Kapitałowy - skuteczne inwestowanie cz. I (red. W. Tarczyński), Uniwersytet Szczeciński.
  7. Jurek W. (2001), Konstrukcja i analiza papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
  8. Kitowicz J. (2004), Wybór optymalnej strategii inwestowania z możliwością stosowania krótkiej sprzedaży, praca magisterska, AE w Poznaniu.
  9. Railly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, cz. I, PWE Warszawa.
  10. Wójcicki R., Cieśluk U. (1999), Model portfelu papierów wartościowych z liniową prowizją od obrotów - aplikacja uwzględniająca ograniczoną płynność składników oraz długość horyzontu czasowego inwestycji, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '99, cz. I, red. T. Trzaskalik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu