BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowski Artur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Michalski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Taksonomiczna analiza fundamentalna: dynamiczne badanie sytuacyjne
Taxonomic Fundamental Analysis: Dynamic Situational Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 155-165, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Analiza fundamentalna, Analiza taksonomiczna, Analiza giełdowa, Metody taksonomiczne
Fundamental analysis, Taxonomic analysis, Stock exchange analysis, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
Analiza fundamentalna jest to jedna z podstawowych metod badania atrakcyjności inwestycji, której podstawowym celem jest identyfikacja spółek niedoszacowanych przez rynek, czyli takich, których wartość wewnętrzna, otrzymana w wyniku przeprowadzenia procesu wyceny, jest wyższa od ceny rynkowej. Aby zidentyfikować przedsiębiorstwa, których akcje mogą być atrakcyjne dla inwestorów z punktu widzenia założeń i celów analizy fundamentalnej, opracowano określone procedury kwalifikacyjne. Algorytm badania fundamentalnego to złożony proces, obejmujący swoim zakresem pięć kolejnych etapów: analiza makroekonomiczna, analiza sektorowa, analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa, analiza finansowa przedsiębiorstwa, wycena akcji przedsiębiorstwa [2, s.85]. Procedura kompletnego badania fundamentalnego w ujęciu klasycznym charakteryzuje się dość ważnymi i jednocześnie uciążliwymi ograniczeniami. Można do nich zaliczyć przede wszystkim: 1. pracochłonność i czasochłonność metody, 2. subiektywność dokonanej oceny, 3. ograniczoną porównywalność statyczną i dynamiczną pomiędzy spółkami. (fragment tekstu)

In this article authors proposed an alternative approach to the classical fundamental analysis. This approach is based on using taxonomic methods to build a system helping financial analyst to initially identify a company with high growth potential in the particular branch of economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Benning S.Z., Sarig O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstwa: Metody wyceny, WIG-PRESS. Warszawa.
  2. Jajuga K., .Jajuga T. (2002). Inwestycje, PWN. Warszawa.
  3. Hellwig Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, PWE. Warszawa.
  4. Michalski T. (1995), Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej {Podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy),"Przegląd Statystyczny" vol.42 Nr 2.
  5. Michalski T. (1996). Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek, "Gospodarka Narodowa" Nr 3.
  6. Nowak E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE. Warszawa.
  7. Pluta W. (1976). Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE Warszawa.
  8. Ritche J.C. (1997). Analiza fundamentalna, WIG-PRESS. Warszawa.
  9. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu