BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszewska Aleksandra (Politechnika Łódzka), Witkowska Dorota (Politechnika Łódzka)
Title
Testowanie zmian strukturalnych w szeregu kursów euro/dolar
Testing Structural Changes in Euro/Dollar Exchange Rate
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 179-188, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Analiza ekonometryczna, Szeregi czasowe, Kurs walutowy
Econometric analysis, Time-series, Exchange rates
Note
summ.
Abstract
Dokonując analizy ekonometrycznej finansowych szeregów czasowych często wymaga się aby modelowany proces był stacjonarny. Większość procesów ekonomicznych to procesy niestacjonarne i dalsze postępowanie wymaga dokonania pewnych transformacji. Szereg niestacjonarny najczęściej jest sprowadzany do stacjonarnego poprzez różnicowanie. Szereg stacjonarny można też uzyskać wykorzystując filtr w postaci funkcji trendu (por. [1] oraz [4]). Jedno z założeń analizy technicznej, głosi iż ceny podlegają trendom. W wielu finansowych szeregach czasowych można zaobserwować to zjawisko i przybliżyć kształtowanie się cen walorów funkcją trendu. Jednakże w różnych okresach trend może się zachowywać inaczej. W równaniu regresji opisującej trend dopuszcza się zmianę wyrazu wolnego (por rys. 2), współczynnika kierunkowego (por. rys. 3) lub jednoczesną zmianę wyrazu wolnego i nachylenia (por rys. 4). W przypadku wystąpienia jednej z wymienionych zmian, testy, które stosuje się do określania czy szereg jest stacjonarny czy nie (test Dickeya-Fullera, rozszerzony test Dickeya-Fullera (ADF), test Phillipsa-Perrona), wskazują na tę drugą ewentualność. Perron [3], zaproponował modyfikację testu ADF uwzględniającą możliwość wystąpienia zmiany w strukturze. Test ten pozwala również na określenie momentu zmiany. (fragment tekstu)

Test proposed by Perron was used to test whether important events significantly influenced euro/dollar exchange rate. In most cases the results were positive. Though the events were chosen arbitrary, the results of the tests confirmed their importance.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Charemza W., Deadman D., Nowa Ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  2. Enders W., Applied Econometric Time Series, J. Wiley, 1995.
  3. Perron P., The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis, Econometrica Vol. 57. No. 6, 1989, s. 1361-1401.
  4. Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium Metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń. 2003.
  5. Syczewska E., Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Monografie i opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu