BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuba Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Źródła zmian wartości produkcji i dochodów w sektorze rolnym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Sources of Changes Inthe Value of Outputand Incomein the Agricultural Sectorafter the Polish Accessionto the European Union
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 30-36, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Produkcja rolna, Wspólna Polityka Rolna
Agriculture, Farm household income, Agricultural production, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule w ujęciu mezoekonomicznym (sektorowym) przedstawiono zmiany wolumenu i wartości produkcji oraz dochodów uzyskiwanych w polskim rolnictwie po akcesji do UE oraz źródła tych zmian. Objęcie polskiego rolnictwa wspólną polityka rolną (WPR) oraz uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim (JRE) w istotny sposób wpłynęły na sytuację produkcyjno-ekonomiczną w tym sektorze. W celu określenia oddziaływania WPR i uczestnictwa w JRE na rolnictwo w Polsce ocenie poddane zostały m.in. wyniki produkcyjne oraz dochody uzyskiwane w tym dziale gospodarki. Wartości ujęto w cenach stałych i porównano z okresem sprzed akcesji. W opracowaniu podjęto również próbę ustalenia źródeł wzrostu produkcji oraz dochodów w rolnictwie. Analizy przeprowadzone zostały na podstawie danych pochodzących z powszechnej statystyki publicznej krajowej i UE, w tym z rachunków ekonomicznych rolnictwa publikowanych przez Eurostat. (abstrakt oryginalny)

The article in terms of meso economical (sectoral) shows the changes in the volume and value of production and the income earned in Polish agriculture after accession to the EU. Accession of Polish agriculture in the Common Agricultural Policy and participation in the Single European Market materially affected the economic production in this sector. To determine the impact of the CAP and participation in the JRE on agriculture in Poland, were selected among others: evaluation of production results and income received in this department economy. The values entered in constant prices, and compared with the pre-accession period. Moreover, the aim of the study was also an attempt todetermine thesources of output growth and incomes in agriculture. Analyses were based on data fromofficial statistic suniversal national and EU level, including the Economic Accounts for Agriculture published by Eurostat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dzun W., Józwiak W. 2008:Gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu do UE, [w:] Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Economic Accounts for Agriculture, Eurostathttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, dostęp 1.03.2014.
  3. Gruda M., Rembisz W. 2013: Tendencje zmian w światowej, unijnej i polskiej produkcji i konsumpcji żywności do 2030/2050 roku, IERIGŻ PIB, Warszawa.
  4. Józwiak W. (red.). 2009: Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Józwiak W., Michna W., Mirkowska Z. 2011: Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Nosecka B. 2013: Ocena konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej sektora rolno-spożywczego ze szczególnym uwzględnieniem sektora ogrodniczego, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. Pawlak K., Poczta W. 2011: Międzynarodowy handel rolny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Sadowski A., Girzycka W. 2012: Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej, "Journal of Agribusiness and Rural Development", z. 1(23), Poznań.
  9. Zegar J.S. 2009: Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  10. Zegar J.S. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu