BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Krajowe i unijne wydatki budżetowe na sektor rolny w Polsce
National and the EU Budget Expenditure on the Agricultural Sector In Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 37-44, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Wydatki budżetowe, Rolnictwo, Budżet UE, Polityka rolna
Budget expenditures, Agriculture, EU budget, Agricultural policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest ocena dynamiki środków kierowanych z budżetu krajowego i unijnego oraz ich proporcji w realizacji polityki rolnej w Polsce w długim okresie, tj. w latach 2000-2014 (15 lat) z wyróżnieniem okresu przed akcesją do Unii Europejskiej i po niej, a także ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pełnej perspektywy budżetowej (2007-2013), w której Polska partycypowała. Badano ogólne wydatki w krajowym i unijnym budżecie na sektor rolny w Polsce. Dało to podstawę do ukazania relacji krajowego i unijnego finansowania wydatków budżetowych polskiego sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to evaluate the growth of the funds directed from the national budget and the EU in the implementation of agricultural policy in Poland in the long term - in the period 2000-2014 (15 years) highlighting the period before and after accession to the EU, as well as with particular emphasis on the first full budget perspective (2007-2013), in which Poland participated. There was studied overall expenditure in national and EU agricultural budget on the agricultural sector in Poland. This provided a basis to illustrate the relationship of national and EU funding budget expenditure Polish agricultural sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A. 2000-2014: Opinie budżetu rolnego, Ekspertyzy dla Kancelarii Senatu RP bazujących na analizie projektów i wykonania ustaw budżetowych za poszczególne lata.
  2. Czyżewski A., Matuszczak A. 2011: Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego, [w] Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, B. Wieliczko (red.), "Program Wieloletni 2011-2014", IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 104-111.
  3. Czyżewski A., Matuszczak A. 2012: Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w latach 2000-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020, [w] Kluczowe uwarunkowania wspierania rolnictwa w Unii Europejskiej w okresie 2014-2020, B. Wieliczko (red.), "Program Wieloletni 2011-2014", IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012, s. 74-101.
  4. Czykier-Wierzba D. 2005: Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki i rolnictwa, [w] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, M. Adamowicz (red.), Warszawa, SGGW, 351-359.
  5. Sadowski A., Girzycka W. 2011: Rolnicze inwestycje modernizacyjne i dostosowujące do standardów UE, finansowane ze środków unijnych, "Polityki Europejski, Finanse i Marketing", nr 6(55).
  6. Zegar J.S. 2009: http://www.ppr.pl/artykul-rozmowa-z-prof-dr-hab-jozefem-zegarem-154458-dzial-32.php, dostęp 29.06.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu