BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Wspieranie rolnictwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na przykładzie rolnictwa Sudetów
Support of Agriculture on Less Favoured Areas (LFA) on the Example of Sudety Mountains Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 55-69, tab., bibliogr. 37 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Budżet UE, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pomoc finansowa UE
Arable farm, EU budget, Rural Development Programme, EU financial aid
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Sudety
Abstract
Celem opracowania jest ocena wykorzystania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej (UE) jako pomocy gospodarstwom rolniczym usytuowanym na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w Polsce na tle innych krajów członkowskich w latach 2007-2011. Jako studium przypadku wzięto pod uwagę gospodarstwa terenów sudeckich. Dokonano analizy przemian, jakie zaszły w rolnictwie sudeckim w latach 2002-2010 w kontekście realizacji szczegółowych celów, pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych w UE z tytułu usytuowania na ONW w ramach programu PROW 2004-2006 i 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The scale of absorption of financial support from the EU budget directed to the agricultural farms laid on Less Favoured Areas in Poland in the light of different membership countries in years 2007-2011 has been introduced. As the case study the agriculture of Sudety Mountains was taken under consideration. The analyses of transformations in years 2002-2010 in Sudety Mountain agriculture in the context of realization of detailed aims connected to directed to Less Favoured Areas financial help within Rural Agriculture Development Plan in years 2004-2006 and 2007-2013 was realized. Poland has significant share in absorption of EU financial support to the Less Favoured Areas. In years 2007-2011 Polish farms made up above 30% of supported EU units by this instrument. This support was also given to farms located in Sudety Mountains. The transformations based on land concentration, consolidation the character of plant production and limitation the animal production were characterized this units. The considerable acreages of permanent grassland in Sudety region plays mainly landscape and tourism functions. The situation of demographic population on rural areas is unfavorable. In years 2014-2020 the aims of financial support for farms located on Less Favoured Areas assemble oneself on the environment-landscape aims going away from social matters what is highly disturbing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An evaluation of the less favoured areas measure in the 25 member states of the European Union. 2006: Institute for European Envirnomental Policy for DG Agriculture.
 2. Council Directive 268/75EEC of 28 April 1975 on mountain and hill farming and farming in certain less-favoured areas, OJ EC, L 128.19.05.1975.
 3. Czapiewski K.Ł., Niewęgłowska G. 2006: Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku, Raport nr 31, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 4. Czapiewski K. Ł., Niewęgłowska G., Stolbova M. 2008: Obszary o niekorzystnym gospodarowaniu w rolnictwie. Stan obecny i wnioski na przyszłość, Raport nr 95, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 5. d'Aloya C. 1993: Wspólna polityka rolna wobec rolnictwa górskiego i stref upośledzonych, "Prawo rolne", z. 2/8, 5-18.
 6. Jurcewicz W. 1985: Regulacje prawne rolnictwa górskiego w Szwajcarii. "Wieś i Rolnictwo", nr 2, 181-188.
 7. Klepacka D. 2004: Program wspierania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w UE-15 w świetle wybranych ekspertyz. "Acta agraria et silvestria", vol. XLIII/1, PAN, Kraków, 369-374.
 8. Klepacka-Kołodziejska B. 2009: Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 21-29.
 9. Klepacka-Kołodziejska D. 2007: Wsparcie ONW w opinii rolników i ich postawy wobec kontynuacji gospodarowania. "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (137), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 114-123.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów o dokładniejszym ukierunkowaniu pomocy dla rolników na obszarach nacechowanych specyficznymi naturalnymi utrudnieniami, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 21.04.2009 r.
 11. Kurtyka I. 2008: Efektywność ekonomiczna gospodarstw agroturystycznych na dolnym Śląsku, [w] Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary, Wyd. AR w Poznaniu, 282-290.
 12. Kutkowska B. 1995: Finansowe wsparcie gospodarstw terenów górskich w krajach UE i w Polsce. "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu", nr 278, Wrocław, 227-237.
 13. Kutkowska B., Tańska-Hus. B. 1999: Ochrona rolnictwa górskiego w świetle uregulowań prawnych krajów Europy Zachodniej i Polski, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 45, PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków, 143-153.
 14. Kutkowska B. 2006: Ocena skuteczności wspierania gospodarstw rolniczych położonych na terenach ONW na Dolnym Śląsku, "Wieś i Rolnictwo", nr 4 (133), Warszawa, 90-102.
 15. Kutkowska B. 2011: Rolnictwo sudeckie jako beneficjent wsparcia unijnego, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 58, PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków, 103-111.
 16. Kutkowska B., Berbeka T. 2013: Znaczenie rolnictwa w rozwoju terenów górskich na przykładzie rejonu sudeckiego, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 4, 205-210.
 17. Kutkowska B., Łabędzki H. 2009: Realisation of the Idea of Sustainable Development of Rural Areas in the Region of Sudety, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", z. 56, PAN, Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków, 5-12.
 18. Łabędzki H. 2013: Przekształcenia na przygranicznych obszarach wiejskich w południowo- zachodniej Polsce, Wyd. UP we Wrocławiu. Wrocław.
 19. Musiał W. 1998: Studia prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich. "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Seria Rozprawy", Kraków.
 20. Musiał W., Sroka W., Wojewodzic T. 2010: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich, Raport nr 185, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 21. Musiał W. 2006: Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich. Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. "Studia i Raporty", Raporty, IUNG-PIB Puławy, 169-182.
 22. Musiał W. 2012: Charakterystyka specyfiki rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, [w] Rolnictwo na obszarach specyficznych, IUNG-PIB Puławy, 113-139.
 23. Niewęgłowska G. 2009: Wpływ płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na gospodarstwa rolne w Polsce. Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce, "Studia i Raporty", Raport nr 15, IUNG-PIB Puławy, 175-192.
 24. Poczta W., Baer-Nawrocka A. 2004: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, "Acta agraria et silvestria", vol XLIII/1, PAN, Kraków, 61-79.
 25. Powszechny Spis Rolny za lata 2002 i 2010. GUS, Warszawa.
 26. Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 (PROW 2014-2020). 2014: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, styczeń 2014. Warszawa.
 27. Roszkowska-Mądra B. 2010: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 28. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FAGGI), Dz.U. UE L 161.26.6.1999.
 29. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U. UE. L 272.21.10.2005.
 30. Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 r., Dz.U. L 347. 20.12.2013.
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, Dz.U.73.22.04.2004.
 32. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania " Wspieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U.40.329.2009.
 33. Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013: European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development.
 34. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. dolnośląskiego. 2001: "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska", z. 5(12), Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, 3-60.
 35. The agricultural situation in the Community. Reports 1983-1991: Brussels.
 36. Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 roku w sprawie aktywizacji gospodarczej oraz rozwoju na terenach górskich, Monitor Polski nr 2, 1985.
 37. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Dz.U. 2003.229.2273.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu