BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012
Efficiency of Production Factors in Agriculture of Poland and Germany in 2004-2012
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 70-79, tab., bibliogr. 13 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Wartość dodana, Wskaźniki efektywności, Efektywność inwestycji
Agriculture, Agricultural production, Value added, Effectiveness ratios, Efficiency of investment
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
Celem badania jest przedstawienie poziomu i zmian w zakresie produkcji rolniczej, zasobów i nakładów czynników produkcji oraz efektywności ich wykorzystania w Polsce i w Niemczech w latach 2004-2012, a więc po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Do badań wybrano Niemcy ze względu na zbliżone warunki w zakresie położenia geograficznego i podobną strukturę asortymentową produkcji rolnictwa, a ponadto wymiana handlowa z Niemcami stanowi dużą część polskiego handlu międzynarodowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że występowało podobieństwo struktury produkcji rolnictwa polskiego i niemieckiego, natomiast poziom efektów i nakładów w obydwu państwach znacznie się różnił. Efektywność wykorzystania czynników produkcji wypadała na niekorzyść rolnictwa polskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the volume and changes in agricultural production, resources and outlays of production factors, as well as their efficiency in Poland and Germany in 2004-2012, i.e. after Poland's accession to the EU. Among all the EU-15 countries, Germany is the closest neighbour of Poland and it is situated in comparable latitude. In addition, German agriculture has structure of production similar to the Polish one and trade with Germany is a large part of the Polish foreign trade. Therefore, it seems reasonable to know the extent and structure of the diversity appearing in this area between agriculture of Poland and Germany. On the basis of the conducted research it was proved that there were similarities in the agricultural production structure between Polish and German agriculture, and the level of effects and outlays in both countries was quite different. The efficiency of production factors is still unfavorable for Polish agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agriculture in the European Union. Statistical and economic information. 2005, 2012: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/index_en.htm, dostęp 28.01.2014.
 2. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 27.01.2014.
 3. Gołębiewska B. 2001: Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE, "Roczniki Naukowe SERiA", t. X, z. 1, s. 91-96.
 4. Kołodziejczak W., Wysocki F. 2013: Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku - próba symulacji skali zjawiska, "Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z. 2, s. 158-164.
 5. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 6. Poczta W. 2012: Wsparcie polskiego rolnictwa w warunkach akcesji do UE oraz jego skutki produkcyjne i ekonomiczne, [w] Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce, W. Czubak, E. Kiryluk-Dryjska, W. Poczta, A. Sadowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 60-68.
 7. Poczta W., Kołodziejczak M. 2002: Analiza efektywności wykorzystania czynników produkcji i ich nakładów w rolnictwie polskim i unijnym, "Roczniki Naukowe SERiA", t. IX, z. 1, s. 132-137.
 8. Poczta W., Kołodziejczak M. 2004: Potencjał produkcyjny i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 9. Rynek ziemi rolniczej w państwach europejskich, [w] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. 2013: Analizy rynkowe, nr 16, IERiGŻ-PIB, s. 53-61.
 10. Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales. 2013: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 11. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland. 2010: Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster-Hiltrup.
 12. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland. 2012: Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster-Hiltrup.
 13. Zadura A. 2008: Aktualne problemy rynku ziemi rolniczej w państwach europejskich, [w] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, "Program Wieloletni 2011-2014", nr 11, IERiGŻ s. 42-48.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu