BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Ocena możliwości rozwojowych gospodarstw mlecznych w Polsce z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej
The Evaluation of Development Opportunities of Dairy Farms in Poland, Taking Into Account the Economic Size
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 80-90, tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Rozwój rolnictwa
Arable farm, Dairy, Dairy industry, Data Envelopment Analysis (DEA), Rural development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest wyznaczenie granic wielkości gospodarstw mających perspektywy rozwoju w produkcji mleka oraz zidentyfikowanie tych, które nie będą w stanie jej kontynuować w przyszłości. W pracy poddano ocenie efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka (typ 45) prowadzących rachunkowość dla polskiego FADN w latach 2008-2010 w podziale na klasy wielkości ekonomicznej według SO. Pomiaru efektywności technicznej dokonano za pomocą metod SFA (Stochastic Frontier Approach) oraz DEA (Data Envelopment Analysis). Badania wykazały, że wielkości produkcji, której skala oraz poziom specjalizacji praktycznie uniemożliwiały osiągnięcie dochodu z zarządzania gospodarstwem bez względu na osiągnięty stopień efektywności, była klasa wielkości do 8 tys. euro. Jako gospodarstwa w najkorzystniejszej sytuacji ekonomicznej uznano klasy 4. i 5., a więc z produkcją w przedziale od 50 do 500 tys. euro SO. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że w większości gospodarstw mlecznych występują możliwości poprawy efektywności produkcji, a dzięki temu poprawy jej dochodowości. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to determine the limits of the size of households with the prospect of development in milk production and to identify those households which will be unable to continue their development in the future. The paper has evaluated the effectiveness of farms specializing in milk production (type 45) keeping Polish FADN accounting for the years 2008-2010 by class of economic size according to SO. The survey of technical effectiveness was made by SFA method (Stochastic Frontier Approach) and DEA method (Data Envelopment Analysis).The research has shown that the volume of production, which scale and level of specialization virtually made impossible to achieve the income of farm management irrespective of the degree of efficiency, was size class to 8 thousand euro. Farms in class 4 and 5 were considered to be in the most favorable economic situation, so those with the production in the range of 50 to 500 thousand euro SO. The study also has shown that in most dairy farms there are opportunities to improve the efficiency of production and thus to improve their yield. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamski M., P. Dzun 2013: Gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt żywionych paszami objętościowymi, [w] Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010, GUS, Warszawa, s. 80.
 2. Banxia Frontier Analyst. 1998: Banxia Software, Banxia Holdings.
 3. Bezat A., Stańko S. 2011: Efektywność przedsiębiorstw handlu zbożem a ich lokalizacja względem rynków zaopatrzenia, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 98, z. 4, s. 37.
 4. Coeli T., Prasada Rao D., O`donnell J., Battense G. 2005: An introducton to efficiency an productivity analysis, Springer, New York, s. 241-242.
 5. Czekaj T. 2008: Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 32-44.
 6. Coelli T. 1996: A guide to FRONTIER version 4.1, CEPA Working Papers, no. 7.
 7. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. 2011: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 18.
 8. Jurek A. 2004: Pomiar i ocena efektywności gospodarowania spółek z wykorzystaniem metody DEA oraz indeksu produktywności Malmquista, "Wieś i Rolnictwo", suplement do nr 4(125).
 9. Kulawik J. 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERIGŻ-PIB, Warszawa, s. 118-119.
 10. Kumbhakar S., Knox Lovell C. 2004: Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, s. 190-101.
 11. Latruffe L., Nauges C. 2013: Technical efficiency and conversion to organic farming: the case of France, "European Revew of Agricultural Economics", vol. 41(2), s. 227-253.
 12. Theocharopoulos A., Melfou K., Papanagiotou E. 2007: A microeconomic approach for agricoltural development: a DEA application to greek sheep farms, New Mendt, nr 4, s. 48-53.
 13. Rusielik R., Świtłyk M. 2012: Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europejskich gospodarstwach w latach 2008-2010, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t. 99, z. 1, s. 88-99.
 14. Rynek mleka. Stan i perspektywy, nr 44, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 15. Ziębicki B. 2013: Efektywność w naukach ekonomicznych, "Biuletyn Ekonomii Społecznej", nr 2, s. 20-24.
 16. Ziętara W. 2012: Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian, "Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G", t 99, z. 1, s. 43-57.
 17. Ziętara W., Adamski M. 2014: Skala produkcji, efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1, s. 98-115.
 18. Ziółkowska J. 2008: Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, Studia i Monografie, nr 140, IERiGŻ, s. 24.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu