BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
The Financial Situation of Households in Rural Areas in Poland in the Context of European Integration
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 91-101, tab., bibliogr. 21 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Zarządzanie finansami, Obszary wiejskie
Households, Household income, Financial management, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych na obszarach wiejskich w relacji do gospodarstw miejskich w Polsce w latach 2004-2012. Analizie poddano wielkość, dynamikę dochodów i wydatków gospodarstw domowych, źródła dochodów oraz sposoby ich rozdysponowania. Podstawę informacyjną stanowiły zagregowane dane pochodzące z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie uległa znacznej poprawie, zmniejszeniu uległy dysproporcje dochodowe wiejskich gospodarstw domowych w stosunku do gospodarstw miejskich. W latach 2004-2012 dynamika wzrostu dochodów w gospodarstwach domowych rolników była znaczne wyższa w stosunku do ogółu gospodarstw wiejskich i miejskich. W wiejskich gospodarstwach domowych w największym stopniu wzrosło znaczenie pozarolniczych źródeł utrzymania, w tym głównie z pracy najemnej. W wyniku poprawy sytuacji finansowej zmniejszeniu uległ udział wydatków podstawowych na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w budżetach gospodarstw wiejskich oraz gospodarstw rolników, zauważono także wzrost ich skłonności do oszczędzania. (abstrakt oryginalny)

This paper carried on an analysis of the financial situation of rural households in Poland, in relation to urban households, in 2004-2012. The size, dynamics of income and household expenditure, sources of income and ways of obtaining their distribution were analyzed. The basis of information were aggregated data, derived from studies, conducted by the Central Statistical Office and published in reports Living conditions of the population between 1999 and 2005 and Household budget survey in 2006,...,2012. Based on the survey, it was found that in the context of European integration, the financial situation of households living in rural areas has significantly improved. As a result, income disparities have decreased between rural households and urban households. It should be emphasized that in years 2004-2012, the growth rate of income in farmers' households was significantly higher, compared to the total number of households in rural and urban areas. In rural households, in the considered period, the importance of non-agricultural sources of income, mainly from employment, has significantly increased. As a result of the improvement of financial situation, the burden on rigid expenses in budgets of rural households and farmers' households was reduced and an increase in their propensity to save was noticed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2012, 2013: GUS, Warszawa.
 2. Bank Danych Lokalnych 2012: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/bdl/, dostęp 25.01.2014 r.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2006,...,2012 roku. 2007,... 2013: GUS, Warszawa.
 4. Bywalec C. 2009: Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Ceny w gospodarce narodowej w 2005,...,2012 roku, 2006, ...2013: GUS, Warszawa.
 6. Chmielewka B., Floriańczyk Z., Goraj L. 2011: Dochody rolników w 2010 roku na tle lat poprzednich, [w] Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2010 roku, A. Kowalski (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 7. Chmielewska B. 2000: Spożycie żywności w gospodarstwach rolników, Studia i Monografie, IERiGŻ, Warszawa.
 8. Chmielewska B. 2013: Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 9. Czyżewski A., Matuszczak A., Wieliczko B. 2011: Ocena projekcji budżetowych dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, IERiGŻ-PIB, nr 11, Warszawa.
 10. Dąbrowska A. 2013: Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych, [w] Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, T. Słaby, J. Witek (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 47.
 11. Diagnoza społeczna, Zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com, data pobrania 02.01.2014.
 12. Grzelak A. 2013: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 100, z. 1, Warszawa, s. 83.
 13. Hałasiewicz A. 2011: Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i budowania spójności terytorialnej kraju, ekspertyza, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 6.
 14. Leśniak-Moczuk K. 2008: Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami, [w] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 12, Rzeszów, s. 280-2281.
 15. Murawska A. 2012: Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań.
 16. Poczta W. 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [w] Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa, s. 93.
 17. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, www.minrol.gov.pl, dostęp 29.01.2014 r.
 18. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. 2013: GUS, Warszawa.
 19. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005. 2007: GUS, Warszawa.
 20. Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich (Raport końcowy), FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J., www.minrol.gov.pl, dostęp 24.01.2014 r.
 21. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 137.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu