BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bagieński Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Perek Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Struktura i jakość portfela kredytowego w zależności od lokalizacji siedziby banku spółdzielczego na przykładzie województwa mazowieckiego
The Structure and Quality of Loan Portfolio Depending on the Location of Seat of Cooperative Bank for Example Mazovia Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 102-111, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Portfel kredytowy, Banki spółdzielcze, Kondycja finansowa, Wyniki badań
Credit portfolio, Cooperative banks, Financial condition, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Dla banków spółdzielczych, zgodnie z zapisami Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, obszar działalności jest ograniczony w zależności od poziomu funduszy własnych. Struktura i jakość portfela kredytowego banków silnie zależy od kondycji finansowej klientów oraz warunków ekonomicznych panujących na lokalnym rynku. Celem badań jest ocena portfela kredytowego banków spółdzielczych w zależności od lokalizacji ich siedziby. Próbę badawczą stanowiły banki zlokalizowane w województwie mazowieckim, a analizę przeprowadzono w poszczególnych podregionach. Okresem badawczym były lata 2008 i 2012. Wyniki badania wskazały statystycznie istotne różnice wśród banków zlokalizowanych w podregionach przeważająco wiejskich i pośrednich. (abstrakt oryginalny)

For cooperative banks, in accordance with the "the Act on the Functioning of the cooperative banks, their associations and affiliated banks", business area is limited depending on the level of own funds. The structure and quality of the loan portfolio of banks is strongly dependent on the financial condition of the customers and the economic conditions in the local market. The aim of the study was to evaluate the cooperative banks' loan portfolio, depending on the location of their headquarters. The sample was constituted banks located on Mazovian Voivodeship, analysis was carried out in different subregions. Research period were the years 2008 and 2012. Results of the study showed statistically significant differences among banks located in the sub-regions predominantly rural and intermediate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arpa M., Giulini I., Ittner A., Pauer F. 2001: The influence of macroeconomic developments on Austrian banks: implications for banking supervision, "BIS Paper", no. 1, s. 91-116.
 2. Babouček I., Jančar M. 2005: Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio, Czech National Bank, Working Paper, Series, no. 1, s. 1-62.
 3. Bank Danych Lokalnych. 2014: http://stat.gov.pl/bdl, dostęp 26.06.2014.
 4. De Haas R., Ferreira D., Taci A. 2010: What determines the composition of banks' loan portfolios? Evidence from transition countries, "Journal of Banking & Finance", 34, Wyd. Elsevier B.V, s. 388-398.
 5. Furlong F., Krainer J. 2007: Regional Economic Conditions and the Variability of Rates of Return in Commercial Banking, Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper no. 2007, s. 21.
 6. Golec M.M. 2012: Lokalność działalności banków spółdzielczych w Polsce, [w] Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, M. Stefański (red.), Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, s. 63-80.
 7. Greń J. 1974: Statystyka matematyczna. Modele i zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Keeton W., Morris C. 1987: Why do banks' loan losses differ?, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, May, s. 3-21.
 9. Laderman E., Schmidt R., Zimmerman G. 1991: Location,branching, and bank portfolio diversification: The case of agricultural lending, "Federal Reserve Bank of San Francisco. Economic Review". s. 24-38.
 10. Mercieca S., Schaeck K., Wolfe S. 2007: Small European Banks: Benefits from diversification? "Journal of Banking and Finance", vol. 31, I. 7, s. 1975-1998.
 11. Meyer A., Yeager T. 2001: Are Small rural banks vulnerable to local economic downturns? "Federal Reserve Bank of St. Louis Review", vol. 83, no. 2, s 25-38
 12. Siudek T. 2011: Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, s. 142.
 13. Siudek T. 2006: Badanie regionalnego zróżnicowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 58, s. 41-53.
 14. Siudek T. 2006a: Wybrane zagadnienia z finansów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Skrzyp J. 2009: Zróżnicowany rozwój polskich regionów i jego konsekwencje, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie", nr 81 (8), s. 9-20
 16. Staikouras C., Wood G. 2004: The Determinants of European bank Profitability, "International Business and Economic Research Journal", 3(6), s. 57-68.
 17. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U. 2000.119.1252.
 18. Żółtowski W. 2012: Bank lokalny, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu