BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Aleksandra (Departament Finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie)
Title
Zmiany w opodatkowaniu polskiego rolnictwa po akcesji polski do Unii Europejskiej
The Changes in the Taxes System in Polish Agriculture After Integration With European Union
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 123-131, tab., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Podatki i opłaty, Rolnictwo, Opodatkowanie
Taxes and fees, Agriculture, Taxation
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Integracja Polski z Unią Europejską wymusiła zmiany w opodatkowaniu polskiego rolnictwa w zakresie podatku od towarów i usług, polegające na wprowadzeniu stawek podatku VAT dostosowanych do dyrektyw harmonizujących podatki pośrednie. Zmiany wprowadzone w podatku rolnym związane były z udzielaniem ulg w przypadku dofinansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych ze środków unijnego budżetu i związaną z tym koniecznością zapewnienia braku podwójnego finansowania inwestycji. Niezbędne było również włączenie w proces przyznawania ulg i zwolnień w podatku rolnym unijnych zasad udzielania pomocy publicznej. Dalsze zmiany w opodatkowaniu rolnictwa powinny uwzględniać sytuację ekonomiczną i społeczną gospodarstw rolnych oraz konieczność zachowania wielkości przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu. (abstrakt oryginalny)

Integration with European Union required from Poland to change Value Added Tax (VAT) on polish agriculture conducting VAT rates tailored to the directives harmonizing indirect taxes. The changes in the agriculture tax were related to the concessions granted for financing investments in agricultural holdings from the EU budget and therefore the need to provide no double financing for those investments. It was also necessary to include in this process the EU state aid rules. Further changes in agricultural taxes should also take into account the social and economic situation of housesteads and the need of preserving the revenues from local government units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
 2. Dyrektywa Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, Dz.U. 71 z 14 kwietnia 1967 r. z póź. zm.
 3. Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej, Dz.U. L. 145 z 13 czerwca 1977 r. z póź. zm.
 4. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 228.
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, Dz.Urz. UE L 358 z 16.12.2006.
 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004.54.535, z póź. zm.
 8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity Dz.U. 2002.9.84, z póź. zm.
 9. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jednolity z 1993 r., Dz.U. 1993.94.431, z póź. zm.
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity, Dz.U. 2000.54.654, z póź. zm.
 11. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity, Dz.U. 2000.14.176, z póź. zm.
 12. Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013, Dz.Urz. UE C 319 z 27.12.2006.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu