BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kraciński Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012
Harvesting and Disposal of the Production of Strawberries, Raspberries and Currants in Poland
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2014, t. 101, z. 2, s. 132-140, tab., bibliogr. 10 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Produkcja owoców, Owoce, Eksport, Przetwórstwo owocowo-warzywne
Production of fruits, Fruit, Export, Fruit and vegetables processing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie zmian w zbiorach oraz rozdysponowaniu głównych gatunków owoców jagodowych w Polsce, a także ustalenie znaczenia polskiej produkcji tych owoców w świecie. W latach 2001-2012 rosła produkcja malin i porzeczek czarnych, a spadała truskawek. Przetwórstwo przemysłowe miało najwyższy i rosnący udział w zagospodarowaniu zbiorów głównych owoców jagodowych w Polsce. Głównym produktem przetwórstwa truskawek oraz malin były mrożone owoce, a porzeczek czarnych - soki zagęszczone. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to analyse changes in harvesting of fruits and disposal of the main berry fruits in Poland, as well as domestic market share in global production. Production of raspberries increased, whereas production of strawberries decreased, alongside slight increase in production of black berries. Industrial possessing had the highest and increasing share in utilizing the harvesting of the main berry fruits in Poland. The main product of processing strawberries and raspberries were frozen fruits, and in case of lack currantssquashes (concentrated juice). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baza danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa http://faostat.fao.org, dostęp 10.03 2014.
  2. Baza danych Europejskiego Urzędu Statystycznego http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  3. Centrum Analityczne Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego za lata 2001-2012, dane niepublikowane.
  4. Danek J. 2009: Uprawa maliny i jeżyny, Hortpress Warszawa, s. 74.
  5. Makosz E. 2012: Ważne problemy producentów owoców jagodowych, http://trsk.pl/aktualnosci2012.html, dostęp: 03.2014.
  6. Nosecka B., Bugała A., Paszko D., Zaremba Ł. 2012: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 33-35.
  7. Paszko D. 2012: Trendy w uprawie malin www.jagodnik, dostęp: 20.03.2014.
  8. Portal Spożywczy. Sadownicy mają 630 tys. zł na promocję owoców jagodowych, dostęp 14.03.2014. www.portalspozywczy.pl.
  9. Roczniki statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej za lata 2002-2013: GUS, Warszawa.
  10. Szacunkowe dane ekspertów z IRiGŻ-PIB za lata 2001-2013, IRiGŻ-PIB, Warszawa, dane niepublikowane.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu