BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dywidenda jako wyznacznik rentowności inwestycji w akcje
Dividend as a Determinant of Share Investment Profitability
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 237-246, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Spółki giełdowe, Dywidenda, Inwestycje finansowe, Akcje
Stock market companies, Dividend, Financial investment, Shares
Note
summ.
Abstract
Do dyskusyjnych wątków badawczych w teorii finansów korporacji, które dotychczas nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte, należą między innymi zagadnienia podziału zysku rozpatrywane w kontekście wyceny akcji spółek notowanych na giełdzie. Problematyka ta ma charakter wieloaspektowy i najczęściej podejmowana jest w literaturze przy okazji rozważań nad optymalizacją struktury kapitałowej przedsiębiorstwa i analizą zależności między strukturą kapitałową a wartością rynkową przedsiębiorstwa. Jednym aspektów badawczych - stanowiących przedmiot niniejszego opracowania - jest polityka wypłat dywidend przez spółki i jej konsekwencje dla kształtowania się giełdowych kursów akcji. Przeznaczanie części zysku na wypłatę dywidend oznacza wprawdzie wypływ środków pieniężnych ze spółki, co w pewnym stopniu ogranicza jej zdolność do generowania dochodów, jednak systematyczne płacenie dywidend interpretowane jest przez inwestorów giełdowych jako zjawisko korzystne i wywiera raczej pozytywny wpływ na wycenę rynkową spółki. Dywidendą są zainteresowani zwłaszcza inwestorzy długoterminowi, dla których jest ona jedynym sposobem uzyskania pożytków z prawa własności. Generalnie panuje pogląd, że niewypłacanie dywidend ma sens tylko wówczas, gdy zarząd spółki dysponuje zestawem projektów inwestycyjnych obiecujących zwrot. (fragment tekstu)

The analysis of dividend payment, one of the factors determining share investment profitability, is the main goal of this paper. The increasing number of public companies paying their dividends regularly each year justifies taking up that issue. The paper presents short- and long-term dividend investment strategies exemplified by the selected listed shares investment profitability calculation.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Dresler Z. (2001). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
  2. Duliniec A. (1998). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  3. Duraj A.N. (2002). Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  4. Duraj J. (1996) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
  5. Gajdka J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Jarzemowska M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa.
  7. Sierpińska M. (2003). Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  8. Zarzecki D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu