BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir (Uniwersytet Gdański)
Title
Przyszłość instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Future of Derivatives on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 267-274, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Opcje
Financial instruments, Derivatives, Futures contracts, Options
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Nie ma wątpliwości, że proces rozwoju rynku finansowego i jego instrumentów jest konieczny i nierozerwalnie związany z rozwojem całej gospodarki. Instrumenty finansowe umożliwiają, obok innych ekonomicznie istotnych funkcji, efektywną realokację zasobów. Istnieje wiele przesłanek wskazujących na dynamiczny rozwój pochodnych instrumentów finansowych w przyszłości. Walory te umożliwiają bowiem inwestorom osiąganie zysku, niezależnie od wzrostów lub spadków cen zachodzących na rynku instrumentów bazowych. Istotne jest właściwe prognozowanie kierunku tych zmian. Rynek giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce rozwijał się w latach 2002 - 2004 bardzo szybko. W pierwszych miesiącach po akcesji Polski do Unii Europejskiej istniała już szeroka grupa wystandaryzowanych kontraktów giełdowych. Można stwierdzić zatem, że w Polsce funkcjonuje regularny rynek pochodnych instrumentów finansowych. Giełdowy obrót instrumentami pochodnymi obejmuje kontrakty bazujące na instrumentach rynku kapitałowego, rynku walutowego oraz rynku pieniężnego. Pominięta natomiast zostanie w tekście problematyka instrumentów opartych na cenach towarów. (fragment tekstu)

Market of stock derivative instruments in Poland spread out in years 2002 -2004 very fast. In first months after Polish accession to European Union there already existed a wide group of standardized stock. Stock derivative turnovers include contracts that base on instruments of capital markets, exchange market and money market. The most popular are futures WIG20 that have been noted on Stock Exchange in Warsaw since January 1998. The main part of stock derivative instruments in 2010 there will be derivatives based on capital market. The market will be predominated at that by two kinds of transactions: futures and options. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz S. (2003). Obligacje jako forma finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Treder H. red., Zjawiska i tendencje w rozwoju gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
  2. Antkiewicz S. (2003). Obligacje jako instrumenty finansowania przedsiębiorstw, (w:) Orłowska R. red., Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, Studia i Materiały Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
  3. Antkiewicz S. (2003). Prognoza dla pochodnych. Gazeta Bankowa, nr 52.
  4. Antkiewicz S. (2004). Rynkowe instrumenty finansowe. Recenzja książki Prof. A. Sopoćko. Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2.
  5. Brycki G. (2003). Nowe instrumenty pochodne. Notowania opcji startują. Rzeczpospolita, nr 202.
  6. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2003). System finansowy w Polsce, PWN. Warszawa.
  7. Sopoćko A. (2003). Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo WSPiZ. Warszawa.
  8. Ustawa z 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 60 z 2000 r., poz. 702.
  9. Wójcicki M. (2003). Opcje na GPW. Rynek Terminowy, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu