BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych
Diagnosing and Forecasting the Financial-Economic Situation of Firms from Warsaw Stock Exchange by Means of Probit and Logit Models
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 275-284, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Spółki giełdowe, Kondycja przedsiębiorstwa, Model logitowy, Model probitowy
Stock market companies, Enterprises condition, Logit model, Probit model
Note
summ.
Abstract
Istotnym elementem analizy fundamentalnej jest analiza wskaźnikowa. Wyniki tej analizy są użyteczne zarówno dla kierownictwa spółki, jak i dla inwestorów giełdowych. Dla kierownictwa informacje uzyskane na podstawie analizy wskaźnikowej odzwierciedlają sytuację finansowo-ekonomiczną spółki, a tym samym stanowią podstawę do podejmowania odpowiednich decyzji dotyczących bieżącej oraz przyszłej działalności spółki. Natomiast inwestorzy giełdowi dzięki wynikom tej analizy poznają kondycję finansową spółki oraz oceniają jej wiarygodność na rynku, a to z kolei pozwala na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych [Tarczyński, 1997, s. 205-206]. Innymi słowy dzięki wynikom analizy wskaźnikowej zarówno kierownictwo, jak i inwestorzy, są w stanie sformułować łączną diagnozę dotyczącą sytuacji finansowo-ekonomicznej spółki, przy czym diagnoza łączna jest wypadkową diagnoz sformułowanych dla poszczególnych wskaźników lub grup wskaźników. W artykule podjęto próbę zastosowania modeli probitowych i logitowych w celu określenia prawdopodobieństw pozytywnej łącznej diagnozy dla konkretnej spółki na podstawie cząstkowych diagnoz sformułowanych dla wybranych wskaźników, a także zbudowania prognoz tych prawdopodobieństw. (fragment tekstu)

In the paper authors tried to apply probit and logit models in order to determine probability of positive global diagnosis for some firms from Warsaw Stock Exchange on the base of diagnosis of chosen financial-economic ratios. The probit and logit models were estimated for firms from consumer goods industry on the base of quarterly data from years 1998-2003. The forecasts of these probabilities were also built. The value of probability of positive diagnosis and its forecasts could be the base of decision making for both executives in firms and investors. Investors should buy shares of firms in which this probability is high. For executives small probability could be the signal of some irregularity in the activity of firm. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Chow G.C., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1995.
  2. Cieślak M., Prognozy gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001
  3. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Warszawa 2001.
  4. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batóg J., Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 1997.
  5. Johnston J., Econometric methods, McGraw-Hill Book Company. International Edition 1991
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  7. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1, Agencja Wydawnicza "PLACET", Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu