BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski), Stecko Justyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Symulacyjny model gospodarki - przypadek przedsiębiorstwa Fotosystem
The Simulation Model of Materiał Management a Case of the Fotosystem Enterprise
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 29-40, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Modele symulacyjne, Model symulacyjny przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie procesowe, Gospodarka materiałowa, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Simulation models, Company simulation model, Enterprise management, Processing management, Material economy, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Company
Fotosystem
Abstract
Artykuł związany jest z systemem gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Początkowo wytłumaczono istotę gospodarki materiałowej, która stanowi jeden z kluczowych procesów wchodzących w skład działalności podstawowej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wskazano i krótko scharakteryzowano najważniejsze procesy magazynowe powiązane bezpośrednio z gospodarką materiałową. Następnie przedstawiono profil działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego Fotosystem, w którym przeprowadzono badania mające na celu praktyczne zapoznanie się z systemem gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie. Dzięki temu wskazano zmienne i stałe budujące symulacyjny model systemu gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie. Model symulacyjny opracowano w konwencji metody dynamiki systemów, pozwalającej na przedstawianie procesów zachodzących w systemach (jakimi są również przedsiębiorstwa) zarówno w aspekcie ilościowym, jak i pod kątem analizy dynamiki ich zachowania. Wykorzystano tu oprogramowanie Vensim® DSS. Przedstawiono postać graficzną modelu oraz zdefiniowano zmienne i wartości stałych modelu. W kolejnym kroku przeprowadzono symulację modelu. Przyjmując dany krok symulacji przedstawiono przebiegi zmiennych akumulacyjnych modelu. Dokonując analizy przebiegów tych zmiennych wytłumaczono ich odmienne zachowanie. W podsumowaniu odniesiono się do korzyści, jakie mogą płynąć dla przedsiębiorstw, wynikających z korzystania z przedstawionego modelu oraz wskazano kierunki testów związanych z weryfikacją założonych strategii zarządzania gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Artykuł nawiązuje także do najnowocześniejszej koncepcji współczesnego zarządzania - do zarządzania procesowego w organizacji. Modelowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie stanowi jeden z elementów całościowej struktury zarządzania procesami. Pozwala ono, między innymi, na identyfikację poszczególnych działań składających się na dany proces, graficzne przedstawienie ich kolejności, ogólną analizę procesu, wskazanie zasobów niezbędnych do jego realizacji oraz wyeliminowanie działań nie wnoszących wartości do danego procesu. (abstrakt oryginalny)

The article is related to the material management system in a manufacturing company. Initially, the essence of the material management, which is one of the key processes included in the basic activity of the company was explained. Major processes of warehousing, directly linked to material management, were identified and briefly characterized. Next, the profile of Fotosystem company was shown. In the Fotosystem practical investigations were conducted. Thanks to them, variables and constants, which building simulation model of the material management system in the production company were indicated. The simulation model was developed in the convention of the system dynamics method, which allows to the representation of processes occurring in the system, both in terms of quantity and in terms of the analysis of the dynamics of their behaviour. The software Vensim® DSS was used here. The graphical form of the simulation model was presented and the variables and constants of the model were defined. In the next step of the investigations, the simulation of the model was presented. The step of simulation was set and the runs of the accumulation variables were shown. The analysis their different behaviour was explained. In conclusions, the benefits that may arise to companies resulting from the use of the presented model were listed and the directions of the tests related to the verification of the assumed material management strategy in a manufacturing company were proposed. Article also refers to the latest concept of modern management - to manage the processes in an organization. Modeling of processes in the company is one of the elements of a comprehensive process management structure. It allows, among others, to the identification of the individual activities involved in the process, a graphical representation of their order, an overall analysis of the process, identification the resources needed for its implementation and elimination activities adding no value to the process. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran M., Rozwinięcie symulacyjnego modelu dostosowania zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa Alfa w konwencji dynamiki systemów, "Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej", "Zarządzanie i Marketing" 17/4 (2010).
 2. Bik J., Gospodarka materiałowa w procesach produkcyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1974.
 3. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009.
 4. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 5. Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 6. http://www.vensim.com.
 7. Liwowski B., Działalność podstawowa przedsiębiorstwa i jej wyspecjalizowane zakresy, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, C. H. Beck, Warszawa 1997.
 8. Niemczyk A., Zarządzanie magazynem, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2010.
 9. Pająk E., Zarządzanie produkcją, PWN, Warszawa 2006.
 10. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 11. Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
 12. Skowronek C., Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
 13. Sołtysiński B., Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1963.
 14. Sterman J., Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
 15. Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu