BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiczek Marek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Pompa-Roborzyński Maciej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Ocena rozwoju gmin powiatu rzeszowskiego (z wykorzystaniem metody Hellwiga)
Development Level Rating of Rzeszów District Communes (with Hellwig Metod)
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 65-76, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Metoda Z. Hellwiga, Rozwój lokalny, Czynniki rozwoju gospodarczego, Potencjał rozwojowy
Social economic development, Hellwig's method, Local development, Factors of economic development, Development potential
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat rzeszowski
Rzeszów County
Abstract
W opracowaniu podjęto problematykę rozwoju lokalnego i czynników rozwój ten warunkujących. Głównym celem opracowania jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Metodą zastosowaną w pracy jest syntetyczny miernik rozwoju Hellwiga. Miernik ten uwzględnia szereg wskaźników o charakterze ekonomicznym, społecznym, technicznym i technologicznym oraz ekologicznym. Wśród nich wskazać należy na: wskaźnik przyrostu naturalnego, odsetek pracujących w liczbie ludności ogółem, saldo migracji w osobach na 1000 mieszkańców, udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, drogi gminne o twardej nawierzchni w km w przeliczeniu na 100 km2, sieć wodociągowa w km w przeliczeniu na 100 km, sieć kanalizacyjna w km w przeliczeniu na 100 km2, udział procentowy ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ludności ogółem, dochody własne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze prywatne zarejestrowane w REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, odsetek radnych z wyższym wykształceniem. Badania mają charakter statyczny a zgromadzone dane empiryczne przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2011 r. W przeprowadzonych badaniach wykazano znaczne zróżnicowanie w poziomie rozwoju analizowanych gmin. Za główne czynniki rozwoju uznano bliskość ośrodka centralnego, jakim jest Rzeszów, oraz skomunikowanie gmin. Nie bez znaczenia jest również zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające chociażby z ukształtowania terenu. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepiej rozwiniętymi gminami powiatu rzeszowskiego ziemskiego są gminy Boguchwała i Tyczyn, zaś najsłabiej rozwinięta jest gmina wiejska Dynów. (abstrakt oryginalny)

The study addresses the issue of local development and factors determining this development. The main purpose of the paper is to determine the socio-economic development level of Rzeszów district communes. The method used (in this paper) is Hellwig synthetic development measure. This method takes into account a number of indicators of an economic, social, technical, technological and ecological character. Among them, should be noted: the birthrate indicator, the percentage of employed people in the total population, migration balance in persons per 1000 inhabitants, the share of the unemployed in the working-age population, communal roads with hard surfaces in km per 100 km2, water supplies in km per 100 km2, the percentage of the population using the sewage farm in the population in total, the own communes income per capita, communes financial and investment expenditures per capita, registered in REGON private economic subjects per 1000 inhabitants, the percentage of high educated councilors. Studies have static character and the collected empirical data represent the state at the date of 31 December 2011. Conducted research has shown significant development diversity of surveyed communes. As the major indicators of development were considered: distance to central place, which in this case is Rzeszów and communication system availability. An important problem is also diversification at communes development potential. In the view of conducted research found that the most developed communes of Rzeszów District are Boguchwała and Tyczyn, and the least developed is the rural commune - Dynów. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa 2008.
  3. Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:], Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki Warszawa 2008.
  4. Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1997.
  5. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PAN, Warszawa 1990.
  6. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  7. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  8. Ziółkowski M., Goleń M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gmin, red. H. Suchocka-Krysiak, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu