BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malyshko Yevgenya Olehovna (Khar'kovskiy Natsional'no Ekonomicheskiy Universitet)
Title
Process vzaimodejstviâ subʺektovnegosudarstvennogo pensionnogoobespečeniâ na rynke finansovyh uslug
The Process of Interaction of Subjects of Private Pension Provision in The Financial Services
Procesy współpracy podmiotów niepaństwowego zabezpieczenia emerytalnego na rynku usług finansowych
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 107-118, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zabezpieczenie emerytalne, Rynek usług finansowych, Klastry, System emerytalny, Programy emerytalne
Pension arrangement, Financial services market, Business cluster, Pension schemes, Retirement programs
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy procesu wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w obszarze niepaństwowego zabezpieczenia emerytalnego (NZE). Rozpatrzono aktualne problemy funkcjonowania podmiotów niepaństwowego zabezpieczenia emerytalnego. Zaproponowano powołanie klastra podmiotów niepaństwowego zabezpieczenia emerytalnego. Wydzielono główne czynniki wpływające na wybór potencjalnych uczestników klastra NZE: dochód z inwestycji, dobrowolne wpłaty własne, samodzielność w wyborze schematu płatności, konkurencyjność okresu płatności. Jako alternatywy w hierarchicznym modelu klastra podmiotów NZE zaproponowano: klaster 1: zakład ubezpieczeń, bank, NZE i podmiot gospodarczy; klaster 2: zakład ubezpieczeń, NZE i podmiot gospodarczy; klaster 3: zakład ubezpieczeń, bank i podmiot gospodarczy; klaster 4: bank, NZE i podmiot gospodarczy. Wyniki oceny globalnego wektora priorytetów wpływu na wybór potencjalnego klastra podmiotów NZE świadczą o tym, że preferencje ukierunkowane są na klaster 1, w skład którego wchodzi zakład ubezpieczeń, bank, NZE, i podmiot gospodarczy. Dalszy rozwój klastra we współczesnych warunkach doprowadzi do realizacji kluczowych zasad budowania strategicznych kierunków w obszarze niepaństwowego zabezpieczenia emerytalnego, a zwłaszcza: polepszenie klimatu inwestycyjnego, pozyskania i gromadzenia długoterminowego kapitału inwestycyjnego, możliwość zaoferowania klientom pełnego i szerokiego spektrum usług, jedyną bazę klientów, wystarczające zainteresowanie ze strony pracodawców w finansowaniu programów emerytalnych dla swoich pracowników. Współpraca pomiotów NZE przyczyni się do podniesienia poziomu zabezpieczenia emerytalnego, legalizacji wynagrodzenia i uzyskania ulg podatkowych. NZE występuje jako jądro klastra, co spowoduje, że w konsekwencji działalność klastra będzie ukierunkowana na rozszerzenie możliwości finansowo-inwestycyjnych oraz podniesienie prestiżu i atrakcyjności socjalnej. (abstrakt oryginalny)

The article studied the interaction of subjects of private pension provision. Discussed topical issues of functioning of the subjects of private pension provision. Proposed the creation of a cluster of subjects of private pension provision. Main factors influencing the choice of the potential clustering of subjects NGOs investment income, contributions by choice , autonomy in choosing payment scheme, the presence of a specific period of contributions. As alternatives to the hierarchical clustering model proposed NGO entities: Cluster 1: insurance companies, banks, pension funds and the business entity; cluster 2: insurance company, pension funds and the business entity; cluster 3: insurance company, a bank and a business entity; cluster 4: bank, NPF and the subject of entrepreneurship. The results of evaluation of the global vector of priorities of factors influence the choice of a potential cluster of subjects NGOs indicate that preference should be given to the cluster 1, which includes insurance companies, banks, pension funds and the subject of entrepreneurship. Further development of cluster 1 in the present conditions will lead to the implementation of the key principles of formation of strategic guidelines to NGOs, namely: improving the investment climate; development and attracting long-term capital in the investment sphere; the ability to provide customers with a complete and wide range of services; the only client base; a sufficient interest to employers in the financing of pension schemes for employees. Interaction of subjects of NGOs put the path to raising the level of pension support, legalization of wages and benefits tax. NPF is the core of the cluster, as a result, the cluster's activities will be directed at expansion of financial and investment opportunities, increase the prestige and social attractiveness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Внукова Н.Н. Организация негосударственного пенсионного обеспечения: SWOT - анализ и рекомендации для работников высшей школы / Н.М. Внукова // Пенсионная реформа в Украине: роль финансовых консультантов / Материалы II Всеукраинского форума. - Ирпень - М.: НУГНС Украины.
  2. Ягольницкий А.А. Анализ взаимодействия участников финансового кластера / А.А. Ягольницкий // Вестник экономики транспорта и промышленности, Украина 2011/ 34.
  3. Землячова А.А. Взаимодействие коммерческих банков со страховыми компаниями на рынке финансовых услуг / О.А. Землячова // Экономика Крыма, Украина 2012/ 2 (39).
  4. Костюк Ю.К. Особенности объединения финансовых учреждений в финансовые кластеры [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/fkd/2010_2/R2/23.PDF.
  5. Журавко Ф.А., Небаба Н.А. Особенности участия негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и банков в негосударственном пенсионном обеспечении / Ф.А. Журавко, Н.А. Небаба // Экономический форум, Украина 2012/ 2.
  6. Малышко Е.О., Рышард Пукалa Анализ развития негосударственных пенсионных фондов / Е.О. Малышко, Рышард Пукала // Научный журнал «Экономика развития». - М.: Изд.: ХНЭУ 2012/ 4 ( 64).
  7. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати; [пер.с англ. Р.Г. Ваченадзе]. - Москва: Радио и связь 2004.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu