BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowron Łukasz (Politechnika Lubelska)
Title
Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa
The Essence and Measurement of a Companys Intangible Assets
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 149-160, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zasoby przedsiębiorstwa, Satysfakcja klienta, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne
Enterprise resources, Customer satisfaction, Market value of enterprise, Intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować zarówno w światowej literaturze naukowej, jak i w praktyce biznesowej wzrost świadomości znaczenia zasobów niematerialnych organizacji w budowaniu ich pozycji rynkowej. Wyniki licznych badań prowadzonych w omawianym obszarze problemowym jednoznacznie wskazują, że zasoby niematerialne stanowią obecnie kluczowe zagadnienie w procesie budowania wartości rynkowej analizowanych podmiotów gospodarczych. Obserwowane tendencje zmian skutkują pojawianiem się coraz większej presji środowisk biznesowych na wprowadzenie szeroko akceptowanego i powszechnie stosowanego narzędzia analitycznego, które umożliwiałoby zarówno kierownictwu firmy, jak i jej poszczególnym grupom interesariuszy pomiar wpływu niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa na ostateczną wartość rynkową badanych podmiotów. W celu rozwiązania zdiagnozowanego problemu natury narzędziowej autor proponuje, aby w celach analitycznych zastanowić się nad możliwością oddzielnego pomiaru poszczególnych niematerialnych obszarów organizacji i dopiero późniejszym zintegrowaniem uzyskanych wyników w jeden model o charakterze relacyjnym. Niniejszy artykule koncentruje się na przybliżeniu problematyki modelu ścieżkowego jako narzędzia, które umożliwia zarówno zastosowanie takiej samej metodyki do pomiaru poszczególnych omawianych zagadnień, jak i pozwala na zbudowanie oczekiwanego przez rynek holistycznego modelu pomiarowego. Na koniec autor przestrzega przed bezkrytycznym koncentrowaniem się organizacji jedynie na aspektach związanych z budowaniem ich niematerialnych zasobów. Menadżerowie powinni mieć świadomość dwóch bardzo istotnych faktów związanych z omawianą tematyką, które wydają się pomijane w dzisiejszej literaturze naukowej oraz biznesowej:
 1. Zasoby niematerialne same z siebie ani nie tworzą wartości firmy, ani nie generują jej przychodów. Aby przynosiły dodatnie efekty rynkowo-finansowe, muszą być synergicznie związane z innymi tradycyjnymi (namacalnymi) czynnikami procesów operacyjnych zachodzących wewnątrz organizacji oraz jej ofertą rynkową.
 2. Zasoby niematerialne są zorientowane przyszłościowo. Definiują one w większym stopniu możliwości przyszłego wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa niż jego aktualną pozycję konkurencyjną na rynku.
(abstrakt oryginalny)

Over the last few years there has been a noticeable growth of the awareness of the significance of organizations' intangible assets in building their position on the market, noticeable both in scientific literature all over the world and in business practice. The results of numerous studies conducted in the discussed problem area indicate unambigously that intangible assets are now the key issue in the process of building market value of the analyzed business entities. The observed tendencies of change result in the growing pressure of the business circles to introduce a widely accepted and extensively used analytical tool which would enable both the management of a company and particular groups of its stakeholders to measure the influence of the company's intangible assets on the final market value of the studied subjects. In order to solve the diagnosed problem concerning the research tools, the author suggests that, for analytical purposes, a separate measurement of particular intangible areas of an organization should be performed, and only later should the obtained results be integrated into one relational model. In order to do that, the author of the present article focuses on presenting the path models as a tool which allows both to use the same methodology to measure particular elements and to construct the holistic measurement model which is expected by the market. In conclusion, the author warns against organizations uncritically concentrating exclusively on the aspects related to constructing their intangible assets. Managers should be aware of two vital facts connected with the discussed issues which seem to be ignored in current business and scientific literature:
 1. Intangible assets do not constitute the value of a company nor generate its income themselves. To bring positive market-financial effects, they must be synergistically linked with other traditional (tangible) factors of operational processes taking place within the organization as well as with its market offer.
 2. Intangible assets are future-oriented. They define the possibilities for future growth and development of a company to a larger extent than its current competitive position on the market.
(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andreou A.N., Green A., Stankosky M., A framework of intangible valuation areas and antecedents, "Journal of Intellectual Capital" 8/1 (2007), s. 52-75.
 2. Arbor A., American Customer Satisfaction Index: Methodology Report 1995 Update, University of Michigan Business School, National Quality Research Center / American Society for Quality Control.
 3. Cohen K.P., Low J., The value creation index: quantifying intangible value, "Strategy & Leadership" 29/5 (2001), s. 9-15.
 4. Green A., Prioritization of sources of intangible assets for use in enterprise balance scorecard valuation models of information technology (IT) firms, praca doktorska obroniona na George Washington University, Washington, DC, 2004.
 5. Johnson M.D., Customer Orientation and Market Action, National Quality Research Center, University of Michigan Business School, Prince Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 6. Johnson M.D. i wsp., The Evolution and Future of National Satisfaction Index Models, "Journal of Economic Psychology" 2001/22.
 7. Low J., The value creation index, "Journal of Intellectual Capital" 3/1 (2000), s. 252-262.
 8. Skowron S., Skowron Ł., Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu