BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skiba Eleonora (Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku)
Title
Formirovanie novoj tipologiigendernoj identičnosti v usloviâhpostmodernizma
Shaping a New Typology of Gender Identity in Postmodernd Conditions
Kształtowanie nowej typologii tożsamości gender w warunkach postmodernizmu
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 137-148, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Tożsamość, Postmodernizm, Społeczeństwo, Antropologia
Identity, Postmodernism, Society, Anthropology
Note
rez., streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano procesy transformacji zachodzące we współczesnym społeczeństwie. Odnotowano, że istnieje macierz powszechnych i realizowanych na poziomie nieświadomości, przekonań na temat różnic płci. Te przekonania formułują gender-modele, schematy i stereotypy, które wpływają na ocenę zachowania mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym i osobistym. Te nieświadome i niekontrolowane uprzedzenia dotyczące różnic płci są uwarunkowanie gender-stereotypami, opartymi na zrozumieniu treści kobiecości i męskości, które z kolei są wynikiem społeczno-kulturowych procesów, zachodzących w każdym konkretnym środowisku społecznym, i odzwierciedlają rozumienie kobiecości i męskości w wyobraźni społeczeństwa. Artykuł analizuje zmienność i "płynność" wypełnienia treści samego "zestawu" męskich i żeńskich cech w dzisiejszych szybko zmieniających się warunkach społecznych. Zbadano podstawowe cztery etapy kształtowania naukowego rozumienia gender-tożsamości i jej dynamiki. Naświetlono specyfikę takich ważnych pojęć, jak "płynność" i "elastyczność" gender-tożsamości. Badanie wykazało, że kategoria gender jest kategorią społeczną, a zatem definiuje się jako społeczno-kulturowa konstrukcja. Ta konstrukcja, dla pełnego i całkowitego zrozumienia, powinna być zaangażowana w fundamentalny, ciągły proces tworzenia i konceptualizacji struktur społecznych. Gender- ideologia ma dwa aspekty: ogólny i specyficzny. Interpretacja każdego konkretnego gender-performansa powinna bazować się na rozwiązaniu problemu - czy gender jest reprezentowany w szerokim znaczeniu tego słowa, w ujęciu ogólnym, czy konkretne aspekty stosunków międzypłcowych są analizowane w określonej, konkretnej perspektywie. W tym ostatnim przypadku, po myśli naukowców, np. A. Schlegela, kobiety i mężczyźni mogą reprezentować i wyrażać tylko siebie, ale jednocześnie mogą reprezentować inne idee rozpowszechnione w społeczeństwie. W tym przypadku, dane przedstawienia stają się metaforą relacji społecznych na dużą skalę. Sposób, w który indywiduum interpretuje konkretną reprezentację określonej płci, zależy od rozumienia tego, jak dana reprezentacja, wyraz postaw i przekonań, koreluje ze skomplikowanym schematem stosunków w społecznym systemie obu płci. W artykule podkreśla się, że społecznie uwarunkowane i milcząco zalegalizowane "porozumienie w sprawie przedstawienia płci" odgrywa ważną rolę w poleceniu męskich i kobiecych cech w procesie fundamentalizacji natury biologicznej płci. Badania wskazują, że społeczno-kulturowe kody i niejawne "porozumienia", reguły, na mocy których funkcjonuje społeczeństwo i które stanowią zasadnicze elementy - warunkują rozlokowywanie tych specyficznych właściwości w zależności od "norm przepisanych" danej płci w danym społeczno-kulturowym kontekście. Właściwości te stanowią podstawę do stworzenia dominanty różnic płci. Transformacja tożsamości płciowej jest związana z realizacją płci jako potężnego narzędzia ideologicznego, które produkuje, reprodukuje i legitymizuje tak wielość wyborów przejawów tożsamości płciowej, jak i określa granice tego wyboru. Oczywiście, potężny wpływ tradycyjnych płciowych modeli jest nadal obserwowany w społeczeństwie, ale zapowiedziany przez postmodernizm pluralizm opinii zapewnił legitymność "płynności" i elastyczności płci. Nowa treść dyskusji na temat gender-tożsamości (np. tożsamość transseksualna) jest oparta na bardziej kompletne i dokładne zrozumienie psychologicznych, społecznych i kulturowych czynników, które mają decydujące znaczenie w kształtowaniu tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

This study highlights the transformation processes which occur in our society. It is noted that there is a matrix largely articulated unconscious beliefs about gender differences. These beliefs shape gendered patterns, schemes and stereotypes that impact assessment of behavior of men and women in their professional and personal lives. The deliberately uncontrolled bias against gender differences are constructed: gender stereotypes are based on understanding the masculinity and femininity content being in the imagination of people. The changes in the understanding of the content and a set of masculine and feminine traits in today world are examined. Four stages of scientific understanding of gender identity, its dynamics are investigated. The specificity of «fluidity" and "flexibility" of gender identity's content are analyzed. The category of gender is defined as a social - cultural construct and it is involved in fundamental, ever-ongoing process of creating and conceptualizing social structures. Gender ideology has two aspects: the general and specific .Interpretation of every certain gender representation should be based on whether the gender is represented in a general sense, or these specific aspects of gender relations are analyzed in a particular perspective. In the latter case, believes A. Shlegel, women and men can represent themselves, but may also represent other principal ideas, and, in this case, they become a metaphor of social relationships on a large scale. How an individual interprets the particular representation of the particular gender, depends on an understanding of how this representation, the expression of attitudes or belief, mythical characters refers to a complex scheme of relations in "the social universe of the two sexes." The article stresses that the agreement regarding gender presentations plays an important role in attributing masculine and feminine characteristics in the process of fundamental nature of biological sex. The research points out that the socio-cultural codes and agreements, the rules by which society functions, and which are constitutive elements- all of them - predetermine the placement of these specific properties with regard to gender. These properties provide the basis for the creation of the dominant gender difference. Transformation of gender identity is associated with the realization of gender as a powerful ideological tool that produces, reproduces and legitimizes both the multiplicity of choice, sex-related, and its borders. The powerful influence of traditional gender patterns remains, but it is no longer able to effectively counter the "flexibility" of gender. New content discussions about gender identity (transgender identity )is based on increasing the understanding of the psychological, social and cultural factors which have decisive importance in the formation of the phenomenon. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. - М.: РОССПЭН, 2004.
  2. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Соч. в 6 т. - Т.6. - М., 1963.
  3. Руссо Ж.-Ж. Письмо к д΄Аламберу о зрелищах. Избр. сочинения в 3-х томах. - Т.1. - М., 1961.
  4. Beauvoir S. de. The Second Sex. - New York: Penguin, 1972.
  5. Erikson E. Childhood and Society. - New York: Norton and Company, 1993.
  6. Kopytoff I. Women`s Roles and Existential Identities. Beyond the Second Sex. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996.
  7. Schlegel A. Gender Meanings: General and Specific. Beyond the Second Sex. New Directions in the Anthropology of Gender. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu