BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czernik Tadeusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty
Optimal Investment Strategy Based on Maximal Loss as a Risk Measure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 319-326, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ryzyko, Inwestycje finansowe, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Risk, Financial investment, Management of investment portfolio
Note
summ.
Abstract
Jak się wydaje jedyną wadą maksymalnej straty są trudności rachunkowe. Tylko w nielicznych przypadkach można wyznaczyć analityczną postać prawdopodobieństwa przekroczenia założonego poziomu maksymalnej straty. Można jednak wtedy wyznaczyć rozkłady maksymalnej straty metodami symulacyjnymi. Dalszych badań wymagają m.in. portfele z ograniczeniami (np. założenie minimalnej stopy zwrotu z portfela), portfele nieliniowe (np. zawierające opcje). Rozważenia warta jest również relacja otrzymanych wyników z klasycznymi teoriami portfela (w szczególności z teoriami portfela opartymi na teorii użyteczności. (fragment tekstu)

The maximal loss as a risk measure has been used to portfolio optimization. Two classical portfolio strategies have been obtained in limiting cases. Two portfolios have been investigated. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Panjer H.H., Willmot G.E., Insurance risk models, Society of Actuaries, 1992
 2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, 1999
 3. Kolupa M., Plebaniak J., Budowa portfela lokat, PWE, 2000
 4. Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001
 5. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. I i II, Placet, 1997
 6. Czernik T., Maksymalna strata jako miara ryzyka, w: Modelowanie Preferencji a Ryzyko, 2003. w druku
 7. Czernik T., Miary ryzyka z rodziny ML, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 991, s.91-97, 2003
 8. Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J., Stochastic processes for insurance and finance, Wiley & Sons, 1999
 9. Czernik T., Skazani na formalizm Ito?, w trakcie procesu recenzyjnego
 10. Merton R.C., Continuous-time finance, Blackwell, 2001
 11. Rodriguez G.J.L., Portfolio optimization with quantile-based risk measures, PhD thesis, MIT, 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu