BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Pompa-Roborzyński Maciej (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Mechanizm koncentracji kapitału - Podkarpacie na tle innych regionów
The Mechanism of the Contentration of Capital - Podkarpackie Compared to other Regions
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (2), s. 173-186, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strategia rozwoju, Rozwój regionalny, Koncentracja, Kapitał, Potencjał rozwojowy
Development strategy, Regional development, Concentration, Capital, Development potential
Note
streszcz., summ.
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Mechanizm koncentracji kapitału to proces, który bardzo silnie oddziałuje na rozwój systemów gospodarczych. W artykule omówiono mechanizm przepływu kapitału mobilnego, który jest podstawą tego procesu. Zwrócono uwagę na powstanie wysoce konkurencyjnego rynku, na którym systemy gospodarcze (kraje, regiony) walczą o decyzje lokalizacyjne dysponentów kapitału mobilnego. Taka sytuacja zwiększa wymagania względem jakości zarządzania procesem rozwoju społeczno-gospodarczego. Szczególnie dotyczy to instytucji administracji publicznej, która musi przejść dość radykalną transformację od administrowania do zarządzania. Niezwykle istotne jest przejście na szeroko rozumiany klientocentryzm, który pozwoli poprawić jakość obsługi przedsiębiorstw czy obywateli, a więc podmiotów, których decyzje lokalizacyjne wpływają na koncentrację kapitału mobilnego. W artykule przedstawiono propozycję wybranych zmiennych, za pomocą których można ocenić natężenie omawianego zjawiska koncentracji kapitału na poziomie regionów. Wykorzystano je do przedstawienia sytuacji województwa podkarpackiego na tle innych województw. Zwrócono uwagę na sytuację innych regionów Polski Wschodniej, które podobnie jak Podkarpacie, mają duże problemy z wykreowaniem przyspieszonej ścieżki rozwoju. Aktywność dużych organizmów miejskich, takich jak Kraków i Warszawa, powoduje powstanie trwałego zagrożenia odpływu kapitału z regionu (ujemne saldo migracji oraz przenoszenie siedziby przedsiębiorstwa). To z kolei przekładać się będzie w średnim terminie na coraz większe trudności nie tylko w zwiększaniu, ale także utrzymaniu potencjału rozwojowego. W artykule wskazano wybrane skutki demograficzne i ekonomiczne wynikające z tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The mechanism of the concentration of capital is the process which very strongly affects the development of economic systems. The article outlines the causes of the movement of mobile capital, which is the base of this process. It is noted for the emergence of a highly competitive market where economic systems (countries, regions) compete form localization decisions of mobile capital owners. This situation increases the requirements for the quality management of the process of socio-economic development. In particular, this applies to the institutions of public administration, which must pass quite a radical transformation from administration to management. It is particularly important to make the transition to a widely understood customer-centric organization. This will improve the quality of its service businesses or citizens, and so actors whose decisions affect concentration of mobile capital The article shows a proposal of variables that can be used to assess the intensity of capital concentration phenomenon. They have been used to present the situation of the Podkarpackie voivodship compared to other regions of the country. Highlighted to the situation of other East Polish regions, which - like Podkarpackie - have big problems with creating an accelerated development path. The activity of large urban organisms such as Krakow and Warsaw gives rise to a permanent threat of capital outflow from the region (negative migration balance and moving the company's headquarters). This, in turn, into the medium term, will result the increasing difficulties not only in increasing, but also maintaining the development potential. The article indicated the selected demographic and economic effects of this phenomenon. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktualizacja regionalnej strategii innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-20013, Rzeszów 2011.
  2. Karpiński A., Jak tworzyć długookresową strategię dla kraju i regionu, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus", Warszawa 2002.
  3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.
  4. Matusiak K.B., Innowacje i transfer technologii, PARP, Warszawa 2011.
  5. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020.
  6. Strojny J., Innowacyjne zarządzania regionem, powiatem i gminą, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012.
  7. Strojny J., Model zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym w gospodarce globalnej, [w:] Polska Wschodnia - zarządzanie rozwojem, red. B. Plawgo, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2008.
  8. Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2013.
  9. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu