BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych konstruują portfele papierów wartościowych w sposób fundamentalny?
Do Investment Funds Build Their Portfolios in the Fundamental Way?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 463-471, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Metody taksonomiczne
Financial investment, Investment fund companies, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
Drobni inwestorzy na rynku kapitałowym coraz częściej powierzają swoje fundusze instytucjom, które dzięki posiadanemu kapitałowi i fachowej wiedzy, mają większe możliwości korzystniejszego lokowania kapitału. Jednymi z takich instytucji są fundusze inwestycyjne, które służą do wspólnego lokowania środków inwestorów w papiery wartościowe. Każdy inwestor lokuje swoje środki dokładnie w te same aktywa, a korzyści z inwestycji rozdzielane są między wszystkich uczestników funduszu proporcjonalnie do udziału. W Polsce od 1995 roku do 2002 roku wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych wzrosła z 693 do 20.120 min zł. Należy podkreślić duży wzrost zainteresowania klientów indywidualnych ofertami funduszy, szczególnie w ostatnim czasie - funduszy akcji. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (jest ich 19) działają na rynku kapitałowym we własnym imieniu ale na rachunek uczestników funduszu. Stąd ważnym elementem ich działalności jest konieczność ustalenia przejrzystych zasad budowy portfeli inwestycyjnych. Oczywiście szerokie ramy zasad nakładane są na fundusze ustawowo. Cześć jednak, takich jak na przykład wybór aktywów do portfela, pozostawia się zarządzającemu funduszem. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to verify hypotheses that some investment funds (ING and PKO Credit Suisse) create their portfolios using fundamental factors. The fundamental way of constructing portfolios was TMAI by W. Tarczyński. In this paper author compares theoretical portfolios (TMAI) with original investment Funds' portfolios. There is another one fact shown in this research -pyramid structures of analyzing portfolios. Ali this results show that investment Funds' portfolios are behavioral.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003
  2. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002
  3. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe vol.1, Placet, Warszawa 1997
  4. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańsk 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu