BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński), Doszyń Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie miar entropii do określania przyszłej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Application of Entropy Measures to Predict Future on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 473-480, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Entropia, Stopa zwrotu akcji, Indeks giełdowy
Entropy, Stock rate of returns, Stock market indexes
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu było przeprowadzenie analizy stopnia przewidywalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie to oparto o miary entropii rozkładów stóp zwrotu z indeksów giełdowych kwotowanych przez giełdę. Warunkiem koniecznym do uzyskiwania trafnych prognoz jest wysoki stopień przewidywalności analizowanych układów. W innych przypadkach, nawet po zastosowaniu wyrafinowanego aparatu formalnego, prognozy najczęściej nie są zadowalające. Niski stopień przewidywalności np. sytuacji na giełdzie może prowadzić do znacznych błędów popełnianych m.in. przez ekspertów (analityków giełdowych). Griffin i Tversky stwierdzili, iż eksperci mylą się rzadziej wtedy, kiedy stopień przewidywalności badanego układu jest względnie wysoki. Kiedy natomiast stopień przewidywalności jest niski, eksperci wykazują często zbyt dużą pewność siebie, co może prowadzić do mylnych ocen. Sytuacja taka może mieć miejsce np. wtedy, gdy na podstawie dostępnych danych nie jest możliwe określenie przyszłej sytuacji na giełdzie. Eksperci dysponując specjalistycznymi modelami mogą wykazywać zbyt dużą pewność siebie, której konsekwencją mogą być istotne błędy w ocenie przyszłej sytuacji, większe niż te popełniane przez osoby nie będące ekspertami. (fragment tekstu)

The main purpose of the article is to present dependecies between measures of entropy and degree of determination of WSE's indexes. The main thesis of this paper is that when entropy rates are high, degree of determination of WSE's indexes is low and vice versa. Measurement of degree of WSE's idexes determination could be one of the most important factors during the process of creation of investment strategies. The Information about the level of entropy gives investor knowledge that even sophisticated mathematical models are useless when entropy is high (degree of WSE's indexes determination is low).(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Doszyń M., Skłonności a entropia. Przegląd Statystyczny nr 1/2002
  2. Hozer J., Doszyń M., Ekonometria skłonności, w druku, PWE, Warszawa 2004
  3. Najman K., Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 991, Wrocław 2003
  4. Rabin M., Psychology and economics, Department of Economics University of California -Berkeley, 1996
  5. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003
  6. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002
  7. Theil H., Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979
  8. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańsk 2000
  9. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, Gdańsk 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu