BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Polsce
Costs of Participation in Investment Funds in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 491-506, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Fundusze inwestycyjne, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Usługi finansowe
Capital market, Investment funds, Investment fund companies, Financial services
Note
summ.
Abstract
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce przeżywa w ostatnich latach okres niebywałej prosperity. Wartość aktywów netto ulokowanych w funduszach inwestycyjnych wzrasta w tempie kilkudziesięciu procent rocznie i wynosi ona obecnie już ponad 35 mld złotych. Rośnie także liczba towarzystw funduszy inwestycyjnych operujących na polskim rynku (jest ich siedemnaście), coraz bogatsza staje się też oferta funduszy (funkcjonuje ich 131). Trwająca Już ponad rok hossa na rynkach akcji (zarówno krajowym Jak i zagranicznych) sprawiła, iż zainteresowanie inwestorów przesunęło się w stronę funduszy lokujących pozyskane od klientów środki w instrumenty udziałowe. Stało się to kosztem funduszy papierów dłużnych, które ucierpiały na skutek bessy na krajowym rynku obligacji spowodowanej złym stanem finansów publicznych. Rosnąca liczba funduszy działających na polskim rynku (najważniejsze kategorie funduszy liczą już co najmniej kilkanaście podmiotów) sprawia, iż zaostrza się konkurencja między TFI. Niewątpliwie najważniejszym instrumentem w walce konkurencyjnej, z punktu widzenia przeciętnego klienta, jest efektywność zarządzania portfelem inwestycyjnym, co znajduje zwykle odzwierciedlenie w osiąganej stopie zwrotu (znacznie rzadziej niestety inwestorzy zwracają uwagę na stopień ryzyka związanego z inwestowaniem powierzonych środków). (fragment tekstu)

Costs of participation in investment funds are relatively high. We may expect that when more foreign investment funds come to Poland, competition will be better and the fees will go down. Unfortunately foreign asset management companies don't seem to be very interested. He only chance is that the growing assets of existing firms will decrease the fees.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kodeks dobrych obyczajów przy prezentacji wyników oraz klasyfikacji funduszy inwestycyjnych (2002, STFI. Warszawa.
  2. Prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, specjalistycznych zamkniętych i mieszanych.
  3. Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych.
  4. Raporty bieżące funduszy inwestycyjnych zamkniętych, specjalistycznych zamkniętych i mieszanych.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 149, poz. 1670, z późn. zm.).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 77, poz. 817).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568, z późn. zm.).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.).
  9. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 20 kwietnia 2004 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu