BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Marek (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Znaczenie marki w procesie komercjalizacji nowego produktu
Brand Influence on new Product Commercialization Process
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 422-431, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marka, Komercjalizacja, Nowe produkty
Brand, Commercialization, New products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie marką jest dla menedżerów produktu istotnym wyzwaniem. Artykuł prezentuje rolę marki w zachowaniach nabywców, uwarunkowania procesu komercjalizacji oraz miejsce marki w tym procesie, wskazując na jej istotne znaczenie. Marka staje się coraz ważniejszym atrybutem przy dokonywaniu zakupu przez klientów. Stąd też odgrywa ona coraz większą rolę w procesie komercjalizacji innowacji. W związku z tym należy rozpatrywać ją zarówno w aspekcie strategicznym, jak i taktycznym podczas wprowadzania nowego produktu na rynek. Pomocny w tym względzie jest wybór marki opartej na dwóch wymiarach: typie nowości oraz orientacji rynkowej. (abstrakt oryginalny)

Brand management is a major challenge of the product managers. The paper presents the role of brand in the behavior of buyers, conditions of commercialization process and role of the brand in this process, indicating its importance. Brand is more and more importand attribute in buying process. For that reason brand plays fundamental role in the commercialization of innovation. Therefore, company should look for some ways to effectively use brand in strategic and tactic activity. Helpful in this regard is the selection of the brand based on two dimensions: the type of innovation and market orientation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aaker D.: Innovation: brand it or lose it. Market Leader, 41/2008.
 2. Amstrong G., Kotler Ph.: Marketing. Wprowadzenie. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 3. Beverland M.B., Napoli J., Farrelly F.: Can All Brands Innovate in the Same Way? A Typology of Brand Position and Innovation Effort. Journal of Product Innovation Management. January 27(1)/2010.
 4. Cooper R.G., Kienschmidt E.J.: New products: What separates the winners from the losers?, Journal of Product Innovation Management 4(3)/1987.
 5. Dean J., Pricing policies for new products, Business Harward Review 54(6)/1976.
 6. Hultink E.J., Hart S., Robben H.S.J., Griffin A.: Launch Decisions and New Product Success: An Empirical Comparison of Consumer and Industrial Products. Journal of Product Innovation Management 17(1)/2000.
 7. Gorbaniuk O.: Personifikacja marki. Perspektyw psychologiczna i marketingowa. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 8. Guiltinan J.P.: Lunch Strategy, Lunch Tactics, and Demand Outcomes, Journal of Product Innovation Management 16(6)/1999.
 9. Jasiński A.H.: Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 10. Keller K.L.: Strategiczne zarządzanie marką. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 11. Kotler Ph.: Kotler o marketingu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 12. Michell P., King J., Reast J.: Brand Values Related to Industrial Products, Industrial Marketing Management 30(5)/2001.
 13. Pars S.R., Gulsel C.: The Effects of Brand Image on Consumers' Choice. International Journal of Business and Social Science, 20(2)/2011.
 14. Rizkallah E.G.: Brand-Consumer Relationship And Corporate Social Responsibility: Myth Or Reality & Do Consumers Really Care? Journal of Business & Economics Research, 10(6)/2012.
 15. Scott J.E., Keiser S.K.: Forecasting Acceptance of New Industrial Products with Judgment Modeling, Journal of Marketing 48(2)/1984.
 16. Szulce H., Janiszewska K.: Zarządzanie marką. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 17. Witek-Hajduk M.K. (red.): Zarządzanie silną marką. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu