BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Organizacyjne aspekty rozwoju marketingu terytorialnego w gminach turystycznych
Organisational Aspects of Development of Territorial Marketing in Tourist Communes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 444-450, bibliogr. 4 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Gmina, Turystyka wiejska, Marketing terytorialny, Samorząd terytorialny
District, Rural tourism, Territorial marketing, Local government
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Jednostka terytorialna może w różny sposób realizować założenia w zakresie marketingu, część zadań wykonując we własnym zakresie, część zlecając na zewnątrz. Podział funkcji pomiędzy pracownikami jednostki a zewnętrznymi specjalistami musi być oparty na stałej współpracy, zarówno w zakresie działań strategicznych jak i operacyjnych. Przeprowadzone badania w 30 gminach województwa podkarpackiego wykazały, że gminy o rozwiniętej turystyce są bardziej aktywne marketingowo w stosunku do jednostek dopiero rozpoczynających działalność turystyczną. Ocena ta dotyczy nie tylko atrakcyjności promocyjnej ale także znajduje także swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej gminy. W gminach które można określić mianem "wzorcowe" rozwój orientacji marketingowej uwidacznia się w prowadzonych badaniach marketingowych, w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych czy też w wyższych kompetencjach osób odpowiedzialnych za koordynację działań marketingowych. (abstrakt oryginalny)

A territorial unit may variously implement the assumptions in the scope of marketing, part of the actions are performed on their own, the other part is outsourced. The division among the employees of a unit and external specialists has to be based on constant cooperation, both in the scope of strategic actions as well as operational. The studies conducted in 30 communes of podkarpackie voivodship indicated that the communes of developed tourism are more marketing active in relation to units which are starting their tourist activity. The assessment regards not only promotion attractiveness but is also reflected in the organisational structure of a communes. In the communes which can be defined as "model" like, the development of marketing orientation is seen in marketing research conducted on selected organisational units or on higher competences of the persons responsible for coordinating marketing actions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Domański T.: Marketing miasta. Wyzwania strategiczne [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
  2. Domański T.: Marketing dla miasta i regonu. Ekspansja czy regres myślenia marketingowego [w:] Ekspansja czy regres marketingu, red. E. Duliniec, L. Grabowski, Mazur J., Strzyżewska M., W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2006.
  3. Kuźniar W.: Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
  4. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu