BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Dzierżawa jako instrument mobilności gruntów
Land use as an Instrument of Grounds Mobility
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2010, z. 1 (15), s. 121-129, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Grunty rolne, Dzierżawa gruntów
Agriculture, Arable land, Land lease
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie rozpoczęte w 1990 roku wpłynęły w dużym stopniu na zwiększenie mobilności gruntów w drodze dzierżawy. W artykule przedstawiono mobilność gruntów zasobu ANR w drodze dzierżawy analizując rozmiary gruntów wydzierżawianych, wycofywanych z dzierżawy i pozostających w dzierżawie według stanu na koniec lat 1998, 2002 i 2008. Jako źródło informacji wykorzystano raporty ANR. (abstrakt oryginalny)

Land use is an instrument which enables enlargement of an agricultural farm area without bearing expenses for land purchase. Land use - opposite to land purchase - increases the land mobility degree. The property and structural transformations in agriculture in 1991 influenced greatly the grounds mobility increase through the use and caused the farm area enlargement and as a result the production scale increases. The degree of grounds mobility through the use is presented by analysing the used grounds dimensions of the withdrawn farms and used farms according to the state at the end of 1998, 2002 and 2007. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jarka S., 2008. Szanse i ograniczenia dzierżawy gruntów rolnych w Polsce. 2008. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, Ekon. Roln. 95, 1.
  2. Raport z działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w 1998. 1999. AWRSP, Warszawa.
  3. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2002. 2003. ANR, Warszawa.
  4. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007. 2008. ANR, Warszawa.
  5. Ziętara W., 2006. Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw. Zesz. Nauk. SGGW, Ekon. Org. Gosp. Żywn. 58.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu