BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobiałka Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
Factors Affecting the Profitability of the Meat Industry Enterprises
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 141-146, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Przemysł mięsny, Rentowność przedsiębiorstwa, Rentowność kapitału własnego, Rentowność sprzedaży
Meat industry, Enterprise profitability, Return on equity (ROE), Return on sales (ROS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była próba oceny znaczenia poszczególnych czynników kształtujących rentowność czterech przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w latach 2008-2012. Dokonano oceny poziomu czynników kształtujących rentowność, czyli przychodów, kosztów, wyniku finansowego oraz aktywów i kapitałów własnych. Na podstawie tych kategorii ustalono wskaźniki rentowności sprzedaży netto, majątku i kapitałów własnych. Zależności pomiędzy poszczególnymi składowymi podstawowych kategorii wynikowych oraz wartości majątku i kapitału własnego determinują poziom rentowności każdej jednostki gospodarczej. Efektywność gospodarowania każdego z badanych przedsiębiorstw była różna, ale generalnie odnotowano niski i obniżający się poziom wskaźników rentowności. Głównym czynnikiem zmian poziomu rentowności kapitałów własnych były zmiany poziomu rentowności sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the significance of the various factors influencing the profitability of the four companies in the meat industry in 2008-2012. An evaluation of the factors influencing the level of profitability, ie revenues, expenses, earnings and assets as well as equity. Basing on these categories there were determined the profitability ratios of net sales, assets and equity. The relationships among the various components of the basic output categories and value of assets and equity determine the profitability level of each business unit. Efficiency of each surveyed companies was different, but the general trend was low and decreasing the profitability ratios. The main reasons of changes regarding the level of return to equity were changes in the level of sales profitability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L. 2000: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 108, 113.
  2. Ostaszewski J. (red.). 2013: Finanse, Difin Warszawa, 490.
  3. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 101-102.
  4. Sierpińska M., Jachna T. 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 68-69, 201-205.
  5. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. 2008: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 192.
  6. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa I kwartał 2013. 2013: Econ Trends Sector Analyses, www.site.securities.com/sector analyses, data dostępu 29.04.2014.
  7. Rawa Ł. 2009: Kryzys, grypa, kredyty, http://biznes.onet.pl/kryzys-grypa-kredyty,18490,3023532,prasa-detal, data dostępu 10.04.2014.
  8. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, baza Emis http://site.securities.com/php/companies, dostęp: 02.04.2014.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu