BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dybał Mariusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Portfel akcyjny Powszechnych Towarzystw Emerytalnych
The Portfolio of the Pension Societies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 201-212, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Ubezpieczenia społeczne, Fundusze emerytalne, Rynek kapitałowy, Portfel inwestycyjny
Open Pension Funds (OPF), Social insurance, Pension funds, Capital market, Investment portfolio
Note
summ.
Company
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstract
Wprowadzenie w 1999 roku reformy emerytalnej zaowocowało pojawieniem na polskim rynku finansowym nowych instytucji, a mianowicie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE). PTE są podmiotami prywatnymi działającymi w formie spółek akcyjnych. Ich zadaniem jest tworzenie, reprezentowanie członków OFE w stosunkach z osobami trzecimi i przede wszystkim zarządzanie Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE). Wydaje się, że kilka lat istnienia PTE jest wystarczającym okresem czasu, aby można było scharakteryzować działalność inwestycyjną PTE. W artykule przedstawione są wyniki badań autora dotyczące PTE w latach 1999-2003. Celem artykułu jest odpowiedzenie na kilka pytań: Czy PTE stały się istotnym uczestnikiem rynku kapitałowego? Jakie znaczenie w portfelu inwestycyjnym PTE ma część składająca się z akcji? Jakie się kształtuje ryzyko inwestycji w akcje? (fragment tekstu)

In this article author presents results of studies over the Pension Societies. The data sińce 1999 till 2003 were taken into account. This paper tries to answer following questions: Are Pension Societies substantial participants of stock-market? Are equities significant financial instruments in Pension Societies investment portfolio? What is the level of engagement of Pension Societies in individual equities? Which factors determine which shares should be bought? (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza Polityki Inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych w latach 2000-2002, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Warszawa 2003.
 2. Gazeta Parkiet.
 3. Gazeta Rzeczpospolita.
 4. http://www.knuife.gov.pl
 5. http://www.kpwig.gov.pl
 6. http://www.mfgov.pl
 7. http://www.gpw.com.pl
 8. http://www.stri.pl
 9. Komunikat prasowy z CCXCIV posiedzenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 26.04.2004 roku.
 10. Prospekty Informacyjne OFE.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz. U. Nr 63, poz. 407 zm.: Dz.U. z 2001 Nr 67 poz. 682, z 2002 Nr 17 poz. 155 ).
 12. Stec A. (2004). Żniwa przed latem. Gazeta Wyborcza.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1651).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu