BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Echaust Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Kontrakty forward - strategie inwestowania w modelu oczekiwanej użyteczności
Forward Contracts - Investment Strategies in Expected Utility Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 213-222, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Ryzyko finansowe, Ryzyko gospodarcze, Zarządzanie ryzykiem, Kontrakty forward, Hedging
Financial instruments, Financial risk, Economic exposure, Risk management, Forward contracts, Hedging
Note
summ.
Abstract
Kontrakty forward istnieją dlatego, że pozwalają firmom odseparować ryzyko finansowe od ryzyka działalności gospodarczej i przenieść to ryzyko finansowe na inne podmioty. Pozwalają one więc na zarządzanie ryzykiem niesystematycznym poprzez umiejętnie dopasowane do potrzeb tych firm strategie zabezpieczające. Strategie te mogą być skomplikowane lub bardzo proste. Najprostszą strategią zabezpieczającą jest pełny hedging, w którym ryzyko związane z obowiązkiem dostarczenia lub odebrania aktywów w przyszłości zostaje wyeliminowane poprzez zajęcie na rynku forward pozycji odwrotnej i równej wartości zobowiązania. Czy jednak najprostszy może okazać się najlepszy, czy też potrzeba użyć bardziej skomplikowanych strategii aby uzyskiwać coraz lepsze zabezpieczenie. Jedną z metod zabezpieczania transakcji jest tzw. hedging o minimalnym poziomie wariancji, gdzie dobór współczynnika zabezpieczenia następuje w ten sposób, aby zminimalizować wariancję przepływów pieniężnych. I chociaż podejście takie jest dość proste (patrz [4]) i ma racjonalne uzasadnienie, to jednak można je udoskonalić, jeśli spojrzeć z punktu widzenia teorii portfela poprzez pryzmat funkcji użyteczności firmy. Metoda ta daje wyniki doskonale dopasowane do indywidualnej awersji do ryzyka instytucji narażonej na jego skutki. W pracy prezentowany jest statyczny model, w którym przedsiębiorstwo z zadaną funkcją użyteczności poprzez umiejętny dobór kontraktów forward optymalizuje oczekiwaną użyteczność przepływów pieniężnych.(fragment tekstu)

Author considers the hedging problem of a firm that has two sources of risk: price and output risk. An exact analytical solution for the optimal forward hedge is derived in expected utility model. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brown G.W., How firms should hedge, working paper, University of Texas.
  2. Holthausen D.M., Hedging and the competitive firm under price uncertainty, American Economic Review 69 (1979), 989-995.
  3. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje-wprowadzenie, Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS. Warszawa 1999.
  4. Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  5. Moschini G., Lapan H. ,Futures hedging under price, basis, and production risk, American Journal of Agricultural Economics 76 (1994), 465-477.
  6. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wyd. PLACET, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu