BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Pomiar efektywności inwestycji otwartych funduszy emerytalnych
Measurement of the Efficiency of Open Pension Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 223-231, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Ubezpieczenia społeczne, Fundusze emerytalne, Pomiar efektywności, Inwestycje finansowe, Stopa zwrotu, Zarządzanie ryzykiem
Open Pension Funds (OPF), Social insurance, Pension funds, Efficiency measurement, Financial investment, Rate of return, Risk management
Note
summ.
Abstract
Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności inwestycyjnej. Podejmując decyzje dotyczące nieznanej przyszłości działamy w warunkach ryzyka. W zależności od prowadzonej działalności , instytucja może być narażona na różne rodzaje ryzyka. Dotyczy to również systemu emerytalnego. Na podstawie [2] wyodrębnić można kilka typów ryzyka towarzyszących funkcjonowaniu systemu emerytalnego. Między innymi: ryzyko demograficzne, gospodarcze, organizacyjne czy polityczne. Z punktu widzenia inwestycji dokonywanych w II filarze jednym z istotniejszych rodzajów ryzyka jest ryzyko rynkowe rozumiane jako ryzyko portfela OFE. Otwarty fundusz emerytalny jest osobą prawną, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Pomiar efektywności inwestycji jest istotny zarówno dla członków poszczególnych funduszy jak i dla osób zarządzających.(fragment tekstu)

Total return of pension funds published by KNUiFE is a controversial issue. A simple total rate of return of a fund is an incomplete measure of the performance because it ignores risk. In this paper the author presents relevant measure of total return, which consider both risk and return. As a measure of risk the author uses the standard deviation of returns for portfolio. The author suggests comparing efficiency of open pension funds using a benchmark. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Frasynik-Pietrzyk M. (2002). Porównanie efektywności OFE na podstawie stóp zwrotu o tym samym ryzyku, Materiały konferencyjne: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady-nowoczesne narzędzia. Szczecin
  2. Góra M.(2003). System emerytalny, PWE. Warszawa
  3. Haugen R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press. Warszawa
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1998). Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław
  5. Jędrasik-Jankowska I. (2003). Ubezpieczenie społeczne Tom 2, LexisNexis. Warszawa
  6. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. Nr 139
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 170
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu