BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaspars Helena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego
Assessment of the Efficiency of the Strategies of Investment with the Short Sale Both in the Bull Market And the Bear Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 251-264, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Strategia inwestycyjna, Efektywność inwestycji, Indeks giełdowy, Koniunktura giełdowa
Investment strategy, Efficiency of investment, Stock market indexes, Stock market outlook
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
w pracach [2] i [3] poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania:
- czy istnieje długoterminowa strategia inwestowania w akcje, której rentowność będzie wyższa od stopy zwrotu wybranego indeksu giełdowego (WIG, W1G20),
- jaki wpływ na efektywność konstruowanych portfeli akcji będzie miało dopuszczenie krótkiej sprzedaży, która polega na sprzedaży pożyczonych walorów. Wyniki badań wykazały, że przyjęcie odpowiednich założeń dotyczących m.in. selekcji papierów wartościowych, struktury portfela oraz sposobu formułowania celu, jakim kieruje się inwestor, pozwala uzyskać znacznie lepsze rezultaty niż wyniki osiągane prze indeks giełdowy, a zastosowanie krótkiej sprzedaży dodatkowo podwyższa atrakcyjność skonstruowanych strategii. Wspomniane analizy zostały jednak przeprowadzone tylko dla okresu, w którym indeks charakteryzował się ujemną łączną stopą zwrotu. Pojawia się zatem pytanie, czy portfele z krótką sprzedażą są też bardziej rentowne od ich odpowiedników bez krótkiej sprzedaży w okresie hossy. Drugi problem poruszony w niniejszej pracy, związany jest z wszelkimi dodatkowymi kosztami towarzyszącymi inwestowaniu "na krótko" oraz z możliwościami ich redukcji. (fragment tekstu)

The author of this article studies the possibilities to increase the profitability of different strategies of investment in shares listed on the Stock Exchange in Warsaw thanks to the short sale which has been allowed in Poland since May 2002. The efficiency of the short sale has been verified for a bull market as well as for a bear market. The research takes into consideration all fees related to this kind of investment. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Appenzeller D., Guzik B., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, MD 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  2. Gaspars H. (2003). Wyznaczenie optymalnej strategii inwestowania na podstawie analizy portfelowej. Praca magisterska AE w Poznaniu.
  3. Gaspars H., Sikora W. (2003). Czy krótka sprzedaż jest racjonalną strategią inwestowania w długim okresie?, w: Modelowanie preferencji a ryzyko (red. T. Trzaskalik), Katowice (w druku).
  4. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997). Rynek Kapitałowy. Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
  5. Jurek W. (2001). Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  6. Kotliński W. (1994). Pieniądze zbieraj z parkietu. Giełda - okiem inwestora, PRESS CO. Bielsko-Biała.
  7. Maciejewski A., Mejszutowicz K. (2004). Krótka sprzedaż w Polsce - mity i rzeczywistość (materiały szkoleniowe - www.gpw.pl.
  8. Staley K.F. (2001). Krótka sprzedaż. Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek?, Kraków.
  9. Wójcicki M. (2004). Krótka sprzedaż - wybrane aspekty (materiały szkoleniowe - www.gpw.pl).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu