BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewski Marcin (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Ocena długookresowej efektywności portfeli papierów wartościowych generowanych przy użyciu algorytmu ewolucyjnego
Evaluation of Long Term Efficiency of Portfolios Build Using Evolutionary Algorithm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 279-291, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel papierów wartościowych, Algorytmy, Sieci neuronowe, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Portfolio securities, Algorithms, Neural networks, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Konstrukcja portfela papierów wartościowych jest niebanalnym zadaniem, od kilku już dziesięcioleci będącym przedmiotem dogłębnych badań i empirycznych analiz. Wykorzystywane jest w tym celu całe spektrum narzędzi analitycznych, przy czym w ostatnich latach wzrosła popularność metod, które można by określić ogólnym mianem metod nieklasycznych - między innymi sieci neuronowych i algorytmów genetycznych. Te pierwsze często są stosowane jako narzędzia prognozowania notowań poszczególnych spółek, czy też generowania sygnałów kupna/sprzedaży walorów (por. [6], [9] s.l 11-170). Algorytmy genetyczne niejednokrotnie były rozpatrywane jako metoda rozwiązywania zadania konstrukcji portfela (por. [1], [3], [4], [5]). Niniejsza praca jest próbą rozwinięcia z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego metodyki zaproponowanej w pracy [1]. Zaprezentowana zostanie procedura pozwalająca m.in. na uwzględnienie dodatkowych warunków ograniczających skład tworzonego portfela - w szczególności określenie górnego pułapu udziału poszczególnych walorów oraz zagwarantowanie ustalonego stopnia kontynuacji składu w portfelach generowanych na kolejne okresy inwestycji. W badaniach empirycznych uwzględnione zostaną koszty transakcyjne, a uzyskane rezultaty będą odniesione do indeksu giełdowego oraz do zmian notowań wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych. (fragment tekstu)

This paper presents a procedure of building a portfolio of stocks using an evolutionary algorithm (or evolutionary programming). Selection of the stocks is based on historical rates of return in numerous (random) periods. Author introduces a problem-specific crossover operator, preserving limitations on share of single stock in the portfolio. Empirical analysis is also performed, considering long-term sequential portfolio selection on Warsaw Stock Exchange Market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Godlewski M. (2004). Wykorzystanie algorytmu genetycznego do symulacyjnego wyznaczania portfela papierów wartościowych, w: Prace Katedry Badań Operacyjnych pod red. K. Piaseckiego i W. Sikory (w druku)
  2. Goldberg D.E. (1998). Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  3. Gwiazda T. (1997). Dywersyfikacja portfela akcji algorytmem genetycznym, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW. Warszawa.
  4. Jarek S. (1998). Zastosowanie algorytmów genetycznych do tworzenia portfela papierów warościowych, w: Metody i zastosowania badań operacyjnych. Część 1 pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
  5. Jarek S. (1999). Algorytmy genetyczne w dywersyfikacji ilościowej, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '99. Część I pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice.
  6. Kuba E. (1997). Prognozowanie trendów i punktów zwrotnych rynku kapitałowego, w: Zastosowania badań operacyjnych pod red. T. Trzaskalika, Wydawnictwo Absolwent. Łódź.
  7. Michalewicz Z. (1996). Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  8. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
  9. Witkowska D. (2000). Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Wydawnictwo Menadżer. Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu