BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyr Tadeusz (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Wielkość i struktura pomocy publicznej dla transportu w Unii Europejskiej
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, 2009, s. 57-69, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Transport, Finansowanie transportu, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Rozwój transportu, Infrastruktura transportu, Dyrektywy WE
Transport, Transport financing, Subsidies granted to enteprises, Development of transport, Transport infrastructure, EC directives
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Wsparcie publiczne w sektorze transportu ma istotne znaczenie dla jego zrównoważonego rozwoju. Możliwość obniżenia kosztów transportu - jak podkreślono w przywoływanym raporcie EEA - dzięki wsparciu świadczenia usług ze środków publicznych ma wpływ na realizowane koncepcje rozwoju urbanistycznego. System transportowy determinuje decyzje dotyczące wyboru miejsca zamieszkania i lokalizacji działalności gospodarczej. Obserwowane tendencje w tym zakresie wskazują na oddalanie się aktywności ludzkiej od centrum miast. Powoduje to wzrost potrzeb transportowych, a w konsekwencji wywołuje więcej problemów środowiskowych, zdrowotnych oraz miejskich. Taki rozwój transportu zwiększa ryzyko kongestii wraz z jej negatywnymi konsekwencjami, a co za tym idzie - zwiększa się nacisk na rozwój i budowę nowych dróg. Wzrost publicznych wydatków na infrastrukturę transportu samochodowego nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Z jednej strony może ułatwić przepływ ruchu, zredukować kongestię oraz skrócić czas podróży, z drugiej zaś spowoduje wzrost motoryzacji indywidualnej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Stiglitz J.E. : Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Becker G.A. : Theory of Competition Among Pressure Groups of Political Influence. "Quarterly Journal of Economics", 1983, Vol. 98.
  3. Levonson M. : Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej. PWE, Warszawa 1992.
  4. Wrzosek W. : Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1998.
  5. Dyr T., Wełnic P. : Infrastruktura transportu kolejowego w Unii Europejskiej i w Polsce. "TTS", 2006.
  6. Dyr T., Wełnic P. : Popyt na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej. "TTS", 2007, nr 3-4.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu