BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Ambroziak Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, student)
Title
Wsparcie finansowe nowych państw członkowskich UE - fundusze przedakcesyjne i środki strukturalne
Source
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 5-19, tab., wykr.
Keyword
Wsparcie finansowe, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Fundusze strukturalne, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Financial support, Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Structural funds, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Od 2000 r. kraje Europy Środkowej i Wschodniej (ESW) kandydujące do Unii Europejskiej korzystały z pomocy przedakcesyjnej. Wraz z wejściem do Unii pomoc dla ośmiu państw została zastąpiona wsparciem strukturalnym udzielanym na ogólnych zasadach obowiązujących w UE w ramach polityki spójności. Ze środków przedakcesyjnych nadal korzystają Bułgaria i Rumunia (także Turcja i Chorwacja, ale z innej pozycji budżetowej), które wejdą do UE najprawdopodobniej 1 stycznia 2007 r. Na mocy traktatu akcesyjnego nowe państwa członkowskie mogą do końca 2006 r. korzystać z tzw. środków przejściowych (Transition Facility). Środki przedakcesyjne obejmują trzy fundusze: Phare 2 (dalej Phare) oraz dwa zupełnie nowe instrumenty: ISPA oraz SAPARD (ramka). Państwa UE-15 zadecydowały o ich przyznaniu krajom kandydującym na szczycie w Berlinie w marcu 1999 r. Zadaniem tych środków było nie tylko finansowe wsparcie rozwoju gospodarczego przyszłych państw członkowskich UE, ale także zapoznanie kandydatów z procedurami i formalnymi wymogami, by przygotować ich w ten sposób do absorpcji funduszy strukturalnych po akcesji do UE.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Annexes to 2004 Report on Phare. Country Sections & Additional Informations, Commission of the European Communities, Brussels, 23.12.2005. http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/pdf/annual_report_2004/annex_report2004 _phare_preaccession_trans_instrument_en.pdf, 04.04.2006 r.
  2. http://www.cie.gov.pl
  3. Enlargement, Two Years After - An Economie Success. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM(2006) final, Brussels, 3.05.2006
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu