BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkach Anatoliy (Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. W. Lazarjana w Dniepropietrowsku, Ukraina)
Title
Finansovye mehanizmy razvitiâkorporacij sšav postkrizisnyj period
Financial Mechanisms of Post-Crisis Development of Corporations in the USA
Finansowe mechanizmy pokryzysowego rozwoju korporacji w USA
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (3), s. 209-223, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Korporacje, Finanse korporacji, Zarządzanie w kryzysie, Kryzys gospodarczy
Corporation, Corporate finance, Crisis management, Economic crisis
Note
raz., streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W artykule zbadano finansowe mechanizmy rozwoju korporacji w USA. Sformułowano hipotezę o wystąpieniu ostrego kontrastu pomiędzy ogólnym stanem gospodarki USA i sytuacji ekonomicznej amerykańskich korporacji. Stwierdzono, że rekordowe zyski kompanii są częściowo bezpośrednim skutkiem wysokiego bezrobocia, ponieważ korporacje obniżyły koszty, związane z płacami, co doprowadziło do wzrostu produktywności. Wydaje się, że przezwyciężenie kryzysu finansowego i recesji było skutkiem działalnością państwa, a w szczególności, ogromną pomocą finansowa dla firm prywatnych. Od korporacji oczekiwano reinwestycji i zatrudnienia nowych pracowników, ale tak się nie dzieje. Uzasadnia się opinia, że niski poziom popytu, w połączeniu z brakiem zachęt dla przedsiębiorstw do ponownych inwestycji w gospodarce po kryzysie stwarza niebezpieczeństwo długotrwałego zastoju. Wydaje się, że istotnym finansowym mechanizmem dla wzrostu zysku w sektorze korporacji był fakt, że w czasie kryzysu firmy znacznie zmniejszyły koszty poprzez masowe zwolnienia pracowników i znaczne zmniejszenie inwestycji w środki trwałe. Stwierdza się, że stymulowanie gospodarki za pomocą bodźców pieniężno-kredytowych okazało się niewystarczające aby rozpocząć naprawę gospodarczą. Stymulacyjne i antykryzysowe działania podejmowane przez administrację USA, doprowadziły do końca recesji, ale są niewystarczające do aktywnego ożywienia gospodarki. Ponadto, działania antykryzysowe ściśle ograniczone przez konieczność ścisłej kontroli wydatków budżetu państwa. Analiza procesów fuzji i przejęć korporacji, wskazuje na aktywność gospodarczą przedsiębiorstw, zasadniczą gotowość do zmiany struktury, elastycznego reagowania na sygnały rynkowe, i, pod warunkiem wystarczającej motywacji ekonomicznej, rozszerzenia produkcji. (abstrakt oryginalny)

Investigated the mechanisms of financial corporations in the USA. A hypothesis of a sharp contrast between the state of the U.S. economy in general and the economic position of U.S. corporations. Advised that the record companies' profits are partly a direct consequence of high unemployment, as corporations cut wage costs, leading to increased productivity. It seems that overcoming the consequences of the financial crisis and recession was due to activity of the state and, in particular, the huge financial assistance to private companies. Corporations expect reinvestment and hiring new employees , but this is not happening. The opinion that the low level of consumer demand, combined with the absence of incentives for corporations to reinvest in the economy after the crisis poses a risk of prolonged stagnation. It seems that an important financial mechanism profit growth of corporate sector was the fact that during the crisis, companies have significantly reduced their costs by mass layoffs of staff and a significant reduction in fixed capital investment. Concludes that the stimulus monetary rescue measures proved insufficient to start economic recovery. Stimulating and anti-crisis measures taken by the U.S. administration, led to the end of the recession, but they are not enough to ensure the active economic recovery. In addition, the anti-crisis measures strictly limited by the need for strict control of the expenditure side of the state budget. The processes of corporate mergers and acquisitions, which indicates the economic activity of corporations, their fundamental willingness to rebuild the structure, to respond flexibly to market signals, and when a sufficient economic incentive to expand production to begin. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ch. Marr, B. Highsmith. Six Tests for Corporate Tax Reform. Center on Budget and Policy Prioritirs, 2011.
 2. ibusiness.ru/blogs/16780.
 3. Growth and Competitiveness in the United States: The Role of its Multinational Companies. McKinsey Global Institute, 2010, p.3, p.5.
 4. Growth and Competitiveness in the United States: The role of its Multinational Companies. McKinsey Global Institute, June 2010, p.4.
 5. OECD Revenue Statistics 2010.
 6. PwC US Mid-Year M&A Outlook 2011.
 7. Revenue Statistics of OECD Member Countries, 2010.
 8. rbcdaily.ru/world/562949983520730.
 9. www.bea.gov.
 10. www.ey.com.
 11. www.vestifinance.ru/articles/25596.
 12. США в поисках ответов на вызовы XXI века. Под ред. Э.В. Кириченко М.: ИМЭМО РАН, 2010.
 13. Михаил Оверченко, Роман Шлейнов Уклонение по-американски www.compromat.ru/page_33416.htm
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu