BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Iwona (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie)
Title
Spójność wizerunku w polityce
Consistency of Image in Politics
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (3), s. 225-237, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Politycy, Marketing polityczny, Public relations, Polityka
Politicians, Political marketing, Public relations, Politics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich dekadach zaobserwowano stopniowe zmniejszenie znaczenia ideologicznych różnic w programach i poglądach politycznych na rzecz coraz istotniejszej roli cech osobowościowych polityków. Zjawisko to określa się mianem polityki skoncentrowanej na kandydacie. W związku z tym najważniejszym elementem produktu politycznego stali się politycy, a podstawowym warunkiem odniesienia sukcesu wyborczego jest odpowiednio dostosowany do wymogów rynku oraz profesjonalnie wykreowany, spójny wizerunek polityczny. W pierwszej części artykułu podjęto próbę szczegółowego omówienia pojęcia wizerunku politycznego oraz jego podstawowych komponentów. Zwrócono także uwagę na to, że w dobie polityki skoncentrowanej na kandydacie przed przystąpieniem do kreowania wizerunku polityka ważne jest dokładne poznanie potrzeb i oczekiwań wyborców oraz przyjęcie ich perspektywy. Zauważono ponadto, że działania z zakresu kreacji wizerunku politycznego stają się coraz popularniejsze nie tylko na Zachodzie, ale również w rozwijających się demokracjach posocjalistycznych. W dalszej części pracy poruszono problem konsekwencji związanych z występowaniem sprzeczności między wykreowanym na potrzeby kampanii wizerunkiem polityka a jego rzeczywistymi cechami (efekt Ottingera). Następnie przedstawiono kompetencje komunikacyjne polityków w różnych ujęciach, ze szczególnym uwzględnieniem elementów werbalnych i niewerbalnych. Podkreślono rolę spójności pomiędzy przekazem werbalnym i niewerbalnym w budowaniu wiarygodnego wizerunku polityka. Zwrócono także uwagę na różnice kulturowe wpływające na sposoby komunikowania się polityków z wyborcami w różnych krajach. (abstrakt oryginalny)

Researchers of the political scene note that in recent decades, the importance of ideological differences in presented programs and political opinions are gradually decreasing in favor of the increasingly important role of personal qualities of politicians perceived by voters. This phenomenon is referred to as the "era of candidate-centered politics". Therefore, a cornerstone of political product became politicians, and the basic condition for success of election is properly adapted to market requirements, professionally created and consistent political image. In the first part of the article it was attempted to discuss in detail the concept of political image and its basic components. It was also highlighted that in the era of candidate-centered politics before creating a politician's image, it is important to know accurately the needs and expectations of voters and adoption of their perspective. Moreover, it was noted that the activities in the field of political image creation are becoming increasingly popular not only in the West but also in the emerging post-socialist democracies. In the following part of the article, the problem of consequences related to a conflict between the politician's image created for campaign reasons and their actual characteristics (Ottinger effect) was raised. Next, the communicative competence of politicians from different perspectives were presented with particular emphasis on verbal and non-verbal elements. The role of coherence between verbal and non-verbal message in building a credible image of a politician was highlighted. Also, the purpose of the article was to focus attention on the cultural differences that affect how politicians communicate with voters in different countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białek-Szwed O., Ekshibicjoniści polskiej sceny politycznej, [w:] Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 2. Caprara G.V., Zimbardo P.G., Personalizing Politics: A Congruency Model of Political Preference, "American Psychologist" 59/7 (2004).
 3. Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 4. Cwalina W., Falkowski A., Kaid L.L., Role of Advertising in Forming the Image of Politicians: Comparative Analysis of Poland, France and Germany, "Media Psychology" 2/2 (2005).
 5. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 6. Davis A., Public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 7. Dobek-Ostrowska A., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 8. Dolińska D., Społeczny wizerunek partii politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 9. Edwards V. van, Body Language for Aspiring Politicians: Nonverbal Communication in Politics, "The Huffington Post" 26.04.2013, http://www.huffingtonpost.com/vanessa-van-edwards/political-body language_b_3163499.html?view=print&comm_ref=false.
 10. Fortuna P., Tarczyński D., Sens i nonsens komunikacji niewerbalnej, "Insajder" 2006/1.
 11. Gołębiowski P., Efekt Ottingera. Polskie przypadki, "Marketing Polityczny" 26.09.2006, http://www.marketingpolityczny.org/efekt-ottingera-polskieprzypadki/#.Un0KqFM-1P0.
 12. Gołębiowski P., Kreator prezydentów. Rozmowa z Jacquesem Seguela, "Marketing Polityczny" 14.05.2007, http://www.marketingpolityczny.org/kreator-prezydentow-rozmowa-zjacquesem-seguela/#.Uh9FSn9VWbA.
 13. Halewicz A., Wizerunek polskich polityków. Teoria i praktyka, [w]: Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. KasińskaMetryka, P. Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 14. Kahlweit C., Bell Timothy. Spindoktor Łukaszenki, "Forum" 25.08.2008, http://www.polityka.pl/swiat/tygodnikforum/265918,1,bell-timothy.read.
 15. Klingemann H.D., Wattenberg M.P., Decaying Versus Developing Party Systems: A Comparison of Party Images in the United States and West Germany, "British Journal of Political Science" 1992/22.
 16. Lippmann W., Public Opinion, Harcourt Brace and Company, New York 1922.
 17. Maarek P.J., Political Marketing and Communication, John Libbey Eurotext Limited, London 1995.
 18. Mehrabian A., Ferris S.R., Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels, "Journal of Consulting Psychology" 31/3 (1967).
 19. Mehrabian A., Wiener M., Decoding of Inconsistent Communications, "Journal of Personality and Social Psychology" 6/1 (1967).
 20. Nimmo D., Savage R., Candidates and Their Images: Concepts, Methods and Findings, Pacifics Palisades 1976.
 21. Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998.
 22. Ruta A., Can Body Language Win You Votes?, "Deutsche Welle" 10.09.2013, http://www.dw.de/can-body-language-win-you-votes/a-17076352.
 23. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 24. Turska-Kawa A., Profile psychologiczne kandydatów na prezydenta RP, [w:] Wybory prezydenckie w Polsce 2010, red. J. Okrzesik, W. Wojtasik, Remar, Katowice 2011.
 25. Wattenberg M.P., The Rise of Candidate-Centered Politics: Presidential Elections of the 1980's, Harvard University Press, Cambridge 1991.
 26. Zaręba A.M., Wizerunek polityka w III RP: kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu