BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stradomski Maciej
Title
Wykorzystanie opcji menedżerskich w programach motywacyjnych
Source
Debiuty Ekonomiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy, 2000, s. 214-229, tab.
Keyword
Instrumenty finansowe, Finansowe instrumenty pochodne, Rynek kapitałowy, Akcje, Rynki finansowe, Opcja kupna, Motywowanie pracowników, Menedżer
Financial instruments, Financial derivatives, Capital market, Shares, Financial markets, Call options, Motivating employees, Manager
Abstract
W ujęciu polskiego prawa warrant definiowany jest jako prawo przysługujące nabywcy warrantu wobec emitenta warrantu do nabycia akcji przyszłych emisji emitenta warrantu, po z góry określonej cenie (warrant subskrypcyjny) albo do żądania zapłaty w ustalonym terminie różnicy pomiędzy ceną realizacji a ceną rynkową instrumentu bazowego (warrant opcyjny). Powyższą definicję warrantu należy uznać za bardzo szeroką. Obejmuje ona tradycyjne waranty na akcje - equity call warrants, waranty na instrumenty dłużne - debt-warrants, warranty na istniejące już akcje - covered warrants, a także warranty, których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe, wartości kursów walut obcych oraz stopy procentowe. Zapis przyjęty w cytowanej wyżej uchwale wylicza szczegółowo instrumenty, które mogą być traktowane jako bazowe, przy wystawianiu warrantów. Pomimo iż zakres tych instrumentów jest stosunkowo szeroki, ich enumeratywne wyliczenie może w dalszej przyszłości ograniczać rozwój rynku warrantów. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Uchwała nr 69/455/95 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 21 maja 1997 r.
  2. Veld-Christianus-Henricus, Analysis of Equity Warrants as Investment and Finance Instruments, Tilburg University Press, Tilburg 1992.
  3. Freulich P., Opcje menedżerskie - wspólny interes, "Home&Market" nr 6/1998.
  4. Ustawa z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. nr 90 z 1993 r.
  5. Broda A., Analiza podatkowa instrumentów pochodnych w świetle obowiązujących uregulowań, "Rynki Terminowe" nr 2/1999.
  6. Carpenter J. N., The Exercise and Valuation of Executive Stock Options, "Journal of Financial Economics", 3-4/1997.
  7. Yermack D., Good Timing: CEO Stock Options Awards and Company News Announcement, "The Journal of Finance", 2/1997.
  8. Chance Don. M., A Derivative Alternative as Executive Compensation, "Financial Analysts Journal", 3-4/1997.
  9. Chiras D. P., Manaster S., The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency, "Journal of Financial Economics", vol. 6, 2/3 1978.
  10. Merton R. C., The Theory of Rational Option Pricing, "Journal of Economics", vol 4, 1/1973.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu