BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Międzywojewódzkie nierówności płacowe w branżach usługowych
Interregional Earning Inequalities in Service Activities
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 9-19, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek usług, Sektor usług, Nierówności płacowe, Kształtowanie wynagrodzeń, Zróżnicowanie regionalne, Wynagrodzenie za pracę
Services market, Services sector, Wage disparities, Shaping remuneration, Regional diversity, Remuneration for work
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki zróżnicowania poziomu wynagrodzeń uzyskiwanych w różnych branżach sektora usług pomiędzy polskimi województwami. Celem analiz jest określenie skali dysproporcji płacowej w poszczególnych rodzajach działalności usługowej i wskazanie tych dziedzin, które w największym stopniu kreują nierówności zarobków. Weryfikacji poddaje się hipotezę o występowaniu większych nierówności w odniesieniu do usług o tradycyjnym charakterze niż nowoczesnych usług opartych na wiedzy. Dysparytety regionalne w takim przypadku wynikałyby z trudności w przezwyciężeniu barier strukturalnych o kumulacyjnym charakterze, a nie z niedostatków w sferze wiedzochłonnych czynników rozwoju. Realizacja zadania badawczego opiera się na wykorzystaniu danych statystycznych udostępnianych przez GUS, opisujących sytuację w sekcjach sektora usług (G-S PKD 2007) w Polsce w 2011 roku. Weryfikacja dysproporcji płacowych bazuje na takich miarach statystycznych, jak średnia, mediana, współczynnik zmienności, współczynnik asymetrii i współczynnik Giniego. Odnoszą się one do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto. Uzyskane wyniki pozwalają na wyciągnięcie wniosków o biegunowym charakterze procesów rozwojowych związanych z wykształcaniem się gospodarki opartej na wiedzy. Największe dysproporcje płacowe między województwami występują bowiem w ramach nowoczesnych branży usługowych. Znaczne zróżnicowania mają jednak również miejsce w obszarze usług tradycyjnych, świadcząc o kumulacji problemów zapóźnień strukturalnych. Jedynie usługi publiczne łagodzą międzyregionalne dysproporcje płacowe. Procesy polaryzacji rozwoju dotyczą także wymiaru przestrzennego, z najwyższymi wynagrodzeniami w branżach usługowych notowanymi w województwie mazowieckim i najniższym ich poziomem w regionach najuboższych. (abstrakt oryginalny)

Some results of research concerning disproportions in earnings in different branches of service sector between Polish voivodeships are presented in the study. The aim of the analyses is to specify scale of the earning disparities and to indicate the branches which to the biggest extend create the inequalities. There is verified a thesis stating that stronger inequalities concern services of traditional character than modern services based on knowledge. Thus regional disparities should be a result of difficulties in prevailing cumulative structural barriers but not of a lack in knowledge-intensive factors of development. To realize the task there are used statistical data extracted from GUS (Central Statistical Office ) database, which characterize situation in sections of a service sector (G-S PKD 2007). To verify the earning disparities there are used measures such as a mean, a median, indicator of variability, indicator of asymmetry and a Gini coefficient. They are used to describe average monthly gross remunerations. The results of the research allow to conclude about polarized character of development processes connected with appearance of a knowledge based economy. The highest earning inequalities between voivodeships are present in modern service branches. However, some essential differences are also observed within traditional services and thus they prove existence of cumulative structural problems. Public services are the only ones that smooth interregional earning disparities. Polarization processes are also found in a spatial dimension, with the highest remunerations in service branches observed in mazowieckie voivodeship and the lowest ones in the poorest regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cyrek M., Międzynarodowe nierówności płacowe w branżach usługowych Unii Europejskiej, tekst zgłoszony do publikacji w Zeszytach Naukowych Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Modern Management Review.
  2. Dorożyński T., Regionalne nierówności gospodarcze a polityka spójności Unii Europejskiej, [w:] Miejsce Polski w gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 756, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 57, Szczecin 2013.
  3. Foster J., Seth S., Lokshin M., Sajaia Z., A Unified Approach to Measuring Poverty and Inequality. Theory and Practice, The World Bank, Washington, D.C. 2013.
  4. GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks, bank danych lokalnych: Wynagrodzenia i świadczenia społeczne/Wynagrodzenia/Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wg PKD 2007 (dostęp: 23.10.2013).
  5. Heffner K., Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 95, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  6. Jabkowski P., Miary nierówności społecznych - podstawy metodologiczne, [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Socjologia nr 65, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
  7. Krzyminiewska G., Nierówności a rozwój społeczny świata, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
  8. Nagaj R., Rola państwa w niwelowaniu nierówności dochodowych, [w:] Współczesne problemy ekonomiczne. Polityka państwa a proces globalizacji, red. G. Wolska, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 139, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
  9. Raczyk A., Zróżnicowania wewnątrzregionalne w Polsce a polityka spójności - ujęcie dynamiczne, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 95, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu