BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurczak Witaliya Mychajliwna (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine)
Title
Franco-American Relations in the Context of the Libyan War 2011
Francusko-amerykańskie relacje w kontekście wojny libijskiej 2011
Source
Humanities and Social Sciences, 2013, vol. 18 (XVIII), nr 20 (4), s. 21-32, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stosunki międzynarodowe, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Interwencja zbrojna
International economic relations, International relations, International economic cooperation, Military intervention
Note
streszcz., summ.
Country
Bliski Wschód, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja
Middle East, United States of America (USA), France
Abstract
W artykule przeanalizowano stosunki francusko-amerykańskie w ramach wojny libijskiej. Autorka skupia się na stanowisku Republiki Francuskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie wydarzeń w krajach arabskich w 2011 roku i bada udział Francji w wojnie libijskiej. Zauważono, że zasady współpracy z krajami arabskimi i kontroli krajowych i zagranicznych strategii politycznych na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej maj ą ogromne znaczenie dla stosunków międzynarodowych czołowych wykonawców, takich jak Francja i USA. Świadczy to o niejednoznacznych stosunkach między Francją i USA i często sprzecznych interesów tych państw. Kolejnym sprawdzianem zgodności stosunków francusko-amerykańskich był rok 2011. Podczas arabskich powstań USA i Francja wykazały się partnerstwem i potwierdziły swoje znaczenie na arenie światowej. Ich współpraca przyczyniła się do zakończenia dyktatury Muammara Kaddafiego. Autorka omówiła przyjęcie rezolucji w 1973 roku, przebieg operacji wojskowej i jego konsekwencje w Libii oraz obalenie reżimu Kaddafiego. Ponadto uważa się, że libijska sytuacja pokazała, że Republika Francuska nie może uczestniczyć w administracji oraz w rozwiązywaniu poważnego kryzysu, ale mają również wiodącą rolę na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Autorka przedstawiła również współpracę francusko-amerykańską w operacjach wojskowych w Libii i korzyści z interwencji wojskowej dla Francji i USA. (abstrakt oryginalny)

The Franco-American relations in the context of the Libyan war were analysed in this article. The author pays attention to the position of the French Republic and the United States regarding the events in the Arab world in 2011 and examines the circumstances of France's leadership in Libyan war. It is mention that the principles of cooperation with Arabic countries and controlling domestic and foreign policy strategies in the Near East and in Northern Africa are of great importance for the leading international relations performers such as the French Republic and the US. But it is necessary to understand that the relations between France and the USA are ambiguous and often inconsistent. Consequently one more check of the firmness of Franco- American relations was the year of 2011. During Arab rebellions the US and the French Republic have demonstrated the power of their partnership and their mutual importance in the world. The fact is that their cooperation has put the end to the M. Gaddafi's dictatorship. The author has analysed the adoption of the resolution 1973, the course of the military operation and its consequences in Libya and the overthrow of M. Gaddafi 's regime. Moreover it is considered that the Libyan situation has demonstrated that the French Republic can not only take part in the administration and in the solving of a serious crisis, but can also take the leading role in the Near East and in Northern Africa. Also Franco-American cooperation in military operations in Libya and benefits of the military intervention for France and the U.S. are demonstrated by the author. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Levyna K. Revoľucyja v Lyvyy kak ynstrument stabylyzacyy ýkonomyky SŠA [Tekst], Molodoj učenűj, 2011, T.2.
  2. Notin J. Ch., La vérité sur notre guerre en Libye, Fayard, 2012.
  3. Snežanova L., Vojna v Lyvyy kak očerednoj ýtap peredela myra, Nacyonaľnőj ynstytut razvytyja sovremennoj ydeolohyy 2011.
  4. Zvereva T., Sarkozy. Kaddafy, Meždunarodnaja žyzń, 2011, nr. 5.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu