BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym : w świetle badań jakościowych branży IT
Supply of and Demand for Qualification and Competences from Sectoral Perspective : in the Light of Qualitative Research in IT Industry
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2014, nr 2 (32), s. 21-42, tab., bibliogr. poz. 17
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kwalifikacje zawodowe, Kompetencje pracownicze, Informatycy, Sektorowe Ramy Kwalifikacji
Professional skills, Employees competencies, Computer scientists, Sectoral Qualifications Frameworks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań jakościowych (analiza desk research, wywiady), dotyczących podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w sektorze IT. Problematyka podaży została przedstawiona w oparciu o wywiady z przedstawicielami instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej, a także z przedstawicielami otoczenia biz- nesu. Zagadnienia związane z popytem były analizowane w oparciu o wywiady z przed- stawicielami wiodących przedsiębiorstw w branży, a także z osobami zajmującymi stano- wiska informatyczne. Badania ukazały istnienie specyficznych kwalifikacji i kompetencji w sektorze, które mogą stanowić podstawę budowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of qualitative research (desk research analysis, interviews) related to the supply of and demand for qualifications and competences in the IT sector. The issues of supply have been presented based on interviews with the representatives of formal and non-formal educational institutions as well as with business environment representatives. The issues concerning demand were analyzed based on interviews with the representatives of key companies in the IT sector and IT specialists. The research has shown that in the sector there are unique qualifications and competences which may provide a basis for building Sector Qualification Framework. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AMS-Qualifikations-Barometr, raport, http://bis.ams.or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php
 2. Emerging Market Insights (2012), ICT Sector. Poland 2012.
 3. Filipek M. (red.) (2009), Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Warszawa.
 4. GUS (2012), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011, raport, Warszawa.
 5. GUS (2011), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Informacje i opracowania statystyczne, raport, Warszawa.
 6. http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-michigan-2014
 7. Juchnowicz M. (2012), Prognozy zmian na rynku pracy a programy kształcenia na poziomie wyższym, w: Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 8. Kępka B. (2010), Strategia rozwoju branży informatycznej - plan działania. Dla województwa zachodniopomorskiego, raport.
 9. Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. (red.) (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5266.pdf
 10. NSDC (2010), Human Resource and Skill Requirements in the IT and ITES Sector 2009, http://www.nsdcindia.org/pdf/IT-ITES-Industry.pdf
 11. PAIiIZ (2013), IT@PL. Rynek pracy IT w Polsce, Warszawa, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=20339
 12. PAIiIZ, Departament Informacji Gospodarczej (2010), Sektor informatyczny w Polsce, Warszawa.
 13. PARP (2012), Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski, raport podsumowujący badanie "Bilans Kapitału Ludzkiego 2011", Warszawa.
 14. PARP, "Bilans Kapitału Ludzkiego", projekt systemowy, http://bkl.parp.gov.pl
 15. PARP, Lewiatan (2010), Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców, raport końcowy, Warszawa.
 16. PMR (2011), Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015, raport.
 17. Valenduc G., Vendramin P., Krings B., Nierling L. (2007), How restructuring is changing occupations? Case study evidence from knowledge-intensive, manufacturing and service occupations 2005-2009, Leuven, http://www.worksproject.be/documents/D11.1.pdf
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4670
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu