BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Doświadczenia małych i średnich przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw"
Source
Wspólnoty Europejskie, 2006, nr 6 (175), s. 29-31
Keyword
Konkurencyjność, Przedsiębiorczość, Środki unijne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe
Competitiveness, Entrepreneurship, EU funds union, Small business, Financial support
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zasadniczą rolę w rozwoju sektora MSP odgrywa z pewnością pomysłowość, elastyczność i dążenie właścicieli do poszukiwania nisz rynkowych oraz nowych możliwości i dróg rozwoju. Jednak niezbędne jest również finansowe i organizacyjne wsparcie zewnętrzne, którego przykładem jest dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach różnych programów, m.in. z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" (SPO WKP). Program ten (obejmujący lata 2004-2006) jest jednym z siedmiu unijnych programów wsparcia, realizowanych obecnie w Polsce. Podstawowym jego celem jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki, funkcjonującej w warunkach jednolitego rynku europejskiego, poprzez wsparcie przedsiębiorstw (szczególnie małych i średnich) oraz instytucji otoczenia biznesu, przy równoczesnym wykorzystaniu zasobów sfery naukowo-badawczej oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych technologii (w tym technik informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska). [...] Niżej omówiono niektóre problemy, z którymi zetknęli się przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc finansową z SPO WKP. Doświadczenia przedsiębiorców skupiają się wokół dwóch istotnych pytań: "Jakie błędy dyskwalifikują wniosek i jak ich uniknąć?" oraz "Dlaczego jest mniej podpisywanych umów niż wniosków początkowo zaakceptowanych do wsparcia?" Analiza oparta jest na doświadczeniach trzech przedsiębiorstw, z których pierwsze prowadzi działalność handlową, drugie - produkcyjno-handlowo-usługową, zaś trzecie zajmuje się głównie działalnością produkcyjną. Wszystkie trzy firmy ubiegały się o dofinansowanie swoich projektów z SPO-WKP Priorytet 2 "Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw", przy czym dwie pierwsze w ramach Działania 2.3. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje", natomiast trzecie przedsiębiorstwo w ramach Działania 2.4. "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska". Wszystkie trzy projekty zostały odrzucone. Na podstawie analizy drogi ubiegania się tych przedsiębiorstw o dofinansowanie sformułowanych zostało poniżej kilka spostrzeżeń. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Polityka Unii wobec MSP, http://www.eksporter.pl (data ostatniego dostępu: 9.10.2005)
  2. http://www.konkurencyjnosc.gov.pl
  3. http://www.parp.gov.pl
  4. www.mgip.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1426-2568
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu