BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Title
Innowacje finansowe na przykładzie bankowych usług dla klientów 60+
Financial Innovations for Example Banking Services for Client's 60+
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 1, s. 48-58, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 1
Keyword
Innowacje finansowe, Innowacje w usługach, Usługi bankowe, Banki komercyjne, Konkurencyjność banków, Ludzie starsi, Obsługa klienta
Financial innovations, Innovations in services, Banking services, Commercial banks, Banks' competitiveness, Elderly people, Customer service
Note
summ.
Company
Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy
Abstract
Wobec powyższych ustaleń celem tego opracowania będzie prezentacja specyfiki osób 60+ jako potencjalnych klientów sektora bankowego oraz wykazanie, że obsługa tej grupy klientów może być uznana za rodzaj nowego trendu i wyzwanie w ramach innowacyjnych usług, co będzie prezentowane na przykładzie rachunku bankowego dla seniorów. W przypadku niniejszego opracowania innowacje będą rozumiane jako nowatorskie rozwiązania, obejmujące wprowadzenie ulepszonych usług, przez których zastosowanie instytucja bankowa lepiej realizuje potrzeby klientów. (fragment tekstu)

Demographic changes result in an increase of interest in the process of aging. The aim of this paper is to present and evaluate banking services offered to clients (60 +) as innovative. The paper consists of three parts. The first one describes the aspects of innovation. The second one introduces the characteristics of clients (60 +). The last part presents some banking services for this kind of clients. The conclusions were reached that the continuously aging society forces the development of products for this market segment. The clients (60 +) create a growth opportunity for the banking sector, providing that the products take into account the specific characteristics and needs of these clients. Mutual contacts may be beneficial to both parties and even determine the significant areas of profit for the banking sector. The older people would take advantage not only of material benefits, but they also could be provided incentives to development and activity in the world of modern technology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańbuła P.: Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne. "Materiały i Studia" 2006, z. 208.
 2. Buk M., Pustiowska N.: Wykluczenie osób starszych na rynku finansowym - wyniki badań jakościowych. W: Zasada równego traktowania prawo i praktyka. Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia. Rzecznik PO, Warszawa 2013.
 3. Bylok F.: Strategia zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. "Problemy Zarządzania" 2013, t. 1, vol. 11, nr 1 (40).
 4. Czechowska I.D.: Kondycja gospodarstw domowych i konsumentów (60+). W druku.
 5. Czechowska I.D.: Rachunki bankowe dla klientów 60+. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 306, Research papers of Wroclaw Uniwersity of Economics, Finanse publiczne. Red. J. Sokołowski, A. Żabiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 6. Finanse dla seniora. NBP, Warszawa 2012.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2012.
 8. http://www.pocztowy.pl/indywidualni/konta/nestor (14.10.2013).
 9. Golinowska S.: Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Rzecznik PO, Warszawa 2012.
 10. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 11. Marszałek J., Starzyńka D.: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego - wyniki badania ankietowego. "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom XC, ŁTN 2013.
 12. Modigliani F., Ando A.: The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests. "American Economic Review" 1963, Vol. LIII.
 13. Nawojczyk M.: Przedsiębiorczość o trudnościach w aplikacji teorii. NOMOS, Kraków 2009.
 14. Osiadacz J.: Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, Warszawa 2012.
 15. Rudolf S.: Wpływ nowej ekonomii instytucjonalnej na rozwój nauk o zarządzaniu. UŁ, Łódź 2009.
 16. Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Red. E. Kotowska. "Diagnoza Społeczna" 2011.
 17. Rytelewska G., Kłopocka A.: Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2010, nr 1.
 18. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. 1911.
 19. Słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. PWN, Warszawa 2006.
 20. Stańko D.: Seniorzy w Polsce - perspektywa ekonomiczna. W: Zasada równego traktowania prawo i praktyka. Osoby starsze na rynku usług finansowych analiza i zalecenia. Rzecznik PO, Warszawa 2013.
 21. Szukalski P.: Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Rzecznik PO, Warszawa 2012.
 22. The Overselling of Population Aging: Apocalyptic Demography, Intergenerational Challenges and Social Policy. Ed. E.M. Gee, G. Gutman. Oxford University Press, Toronto 2000.
 23. Zboińska A.: Syn obiecał, że spłaci kredyt, który wzięłam, ale tego nie zrobił... "Dziennik Łódzki" z 11.10.2013.
 24. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kw. 2013. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2013, s. 16. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_ aktyw_ekonom_ludn_1kw_2013.pdf (14.10.2013).
 25. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Komisja Europejska 2005, www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/ 20081117_Oslo.pdf
 26. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030.
 27. Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2012. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf (14.10.2013).
 28. Rocznik Statystyczny Ubezpieczeń Społecznych 2009-2011. Warszawa 2012.
 29. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013. NBP, ZBP Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, 2009.
 30. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 1991, nr 7, poz. 24.
 31. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z FUS. Dz.U. 1998, nr 162, poz. 1118.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu