BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ignalski Tomasz (Miejski Dom Kultury "Batory" w Chorzowie)
Title
Komu potrzebne są domy kultury w XXI wieku? - tworzenie misji ośrodka kultury : studium przypadku na przykładzie Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie
Source
Zarządzanie w Kulturze, 2004, t. 5, s. 93-106, bibliogr. 28 poz.
Culture Management
Keyword
Kultura, Instytucje kultury, Uczestnictwo w kulturze, Misja przedsiębiorstwa
Culture, Cultural institutions, Participation in culture, Enterprise mission
Abstract
Zmiany ustrojowe zachodzące w Polsce po roku 1989 wymusiły znaczną reorganizację wielu dziedzin życia społecznego. W wyniku tego procesu instytucje kultury znalazły się w zupełnie nowej sytuacji prawnej, finansowej i organizacyjnej. Nie inaczej stało się w przypadku domów kultury. Należy zastanowić się, czy obecnie są one tymi instytucjami, które powinny przygotowywać społeczności lokalne do odbioru kultury, czy też ich rolę powinny przejąć inne organizacje. Jaka powinna być rola ośrodków kultury oraz czy istnieje potwierdzone historią i tradycją uzasadnienie tego rodzaju instytucji? Niniejszy artykuł, opisujący jednostkowy przypadek typowej instytucji kultury organizowanej przez samorząd lokalny, da, być może, przynajmniej częściową odpowiedź na te pytania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chełmińska M., Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym: europejskie modele rozwiązań systemowych a sytuacja w Polsce, Warszawa 1993.
 2. Drabina J., Historia Chorzowa od 1868 do 1945, Wydawnictwo Profesor, Chorzów 1999.
 3. Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
 4. Edukacyjna funkcja domu kultury. Diagnozy, projekty, perspektywy, Materiały z sesji naukowo-metodycznej Antonin 12-14 listopada 1986, A. Nocoń Comuk (red.), Warszawa 1988.
 5. Gładysz A., Domy Kultury w Polsce z perspektywy końca XX wieku [w:] Domy kultury w procesie transformacji, Materiały z seminarium zorganizowanego przez Dom Narodowy w Cieszynie w dniach 13-15 czerwca 1996, CAK, Dom Narodowy w Cieszynie, Cieszyn 1996.
 6. Jankowski D., Dom kultury, COK, Warszawa 1977.
 7. Jedleńska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 1999.
 8. Kargul J., Rozważania nad kryteriami działalności kulturalno-oświatowej, COK, Warszawa 1997.
 9. Karolak W., Zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1996.
 10. Kurek J., Hojka Z., Śląski Machabeusz, Chorzów 1997.
 11. Mazurek-Łobodzińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Zachęty Kultury, Wrocław-Katowice 1994.
 12. Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992.
 13. Owsiak S., Finanse Publiczne - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 14. Pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, A. Gładysz (red.), Uniwersytet Śląski, Cieszyn 1978.
 15. Ślęzak W., Szkic o Łagiewnikach [w:] J. Drabina (red.), Z dziejów Bytomia, Bytom 1991.
 16. Tillmann K.J., Teorie socjalizacji, PWN, Warszawa 1996.
 17. Widuch B., Szędzielorz G., Kędzierzawski J., Kurek R., Huta Batory, Chorzów 1996.
 18. Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, T. Alek-sander (red.), Impuls, Kraków 1996.
 19. Z dziejów tradycji, historii i kultury Wielkich Hajduk, J. Kurek, A. Kurek (red.), Chorzów 1996.
 20. Chorzów -perłą Śląska, "Dziennik Zachodni", 9 X 1996.
 21. Chorzów w Kulturze Śląska, "Goniec Górnośląski", 18 X 1996.
 22. Od Klubu Fabrycznego do Miejskiego Domu Kultury, "Goniec Górnośląski", 8 XII 1995.
 23. Życie muzyczne w przedwojennej parafii hajduckiej, "Śpiewak Śląski", 1995, nr 4.
 24. Kultura jako społeczne przedsięwzięcie, raport sporządzony przez D. Jachimowicza na zamówienie ministra kultury, Warszawa 2001.
 25. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie.
 26. Sprawozdanie z działalności ZDK Huty Batory w roku 1960.
 27. Statut Miejskiego Domu Kultury "Batory" w Chorzowie. Załącznik do uchwały nr VII/57/94 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 30 XI 1994.
 28. Uchwała Nr XII/56/94 z dnia 30 listopada 1994.
Cited by
Show
ISSN
1896-8201
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu