BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szostek Dawid (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Istota i przejawy zachowań kontrproduktywnych w organizacji
The Essence and Manifestations of Counterproductive Behaviors in Organization
Source
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 714-721, rys., tab.
Keyword
Zachowania pracownika, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zarządzanie marketingowe, Warunek sine qua non
Employee behaviours, Employees in enterprise, Marketing management, Sine qua non condition
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule omówiono istotę i wybrane przejawy zachowań kontrproduktywnych pracowników w organizacji. Zdaniem autora, diagnoza i przeciwdziałanie tego typu zachowaniom są warunkiem sine qua non marketingowego zarządzania organizacją - koncepcji, w centrum której znajduje się klient (także ten wewnętrzny - pracownik). Zachowania kontrproduktywne występują coraz częściej i dotyczą coraz większej części pracowników, co potwierdzają przytoczone dane wtórne, a także wyniki badania autora wśród pracujących studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK).(abstrakt oryginalny)

The article discusses the nature and manifestations of selected counterproductive behaviors of employees in the organization. According to the author, diagnosis and prevention of this type of behavior is a sine qua non condition for a marketingly managed organization. It is a concept, where the consumer is the center of all of the decisions of the company (including the internal consumer - the employee). Counterproductive behaviors of the employees are becoming more frequent and significant. This seems to be confirmed in the researches of the other authors and by the results of a survey conducted by the author of this article among employed students of the Faculty of Economic Sciences and Management of the Nicolaus Copernicus University in Torun.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska (red.), Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny‖ 2011, wrzesień-październik, cz. 2, t. 1.
 2. S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 22, 65.
 3. S. Kaczmarczyk (red.), Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowania, tendencje i kierunki zmian, t. 1: Raport z badania, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 5.
 4. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 17.
 5. P. Zając, Zatrudnianie pracowników wiedzy, [w:] A. Szałkowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 112.
 6. D. Turek, Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Difin, Warszawa 2012, s. 36.
 7. J. Wachowiak, Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Warszawa 2011, s. 7.
 8. S.L. Robinson, R.J. Bennett, A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study, "Academy of Management Journal‖ 1995, Vol. 38, No. 2, s. 555.
 9. S. Kozak, Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, Warszawa 2009.
 10. E.J. Douglas, R.J. Morris, Workaholic, or Just hard Worker?, "Career Development International‖ 2006, Vol. 11, No. 5, s. 394.
 11. Ch. Maslach, Wypalenie zawodowe w perspektywie wielowymiarowej, [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe - przyczyny i zapobieganie, PWN, Warszawa 2004, s. 14.
 12. W.B. Schaufeli, M.P. Leiter, Ch. Maslach, Burnout: 35 years of research and practice, "Career Development International‖ 2009, Vol. 14, No. 3, s. 206-207.
 13. M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa 2007, s. 75.
 14. A. Olszewska, U. Zielińska, Pychomanipulacja. Metody i techniki, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006, s. 120.
 15. N. Yapici Akar, N. Anafarta, F. Sarvan, Causes, Dimensions and Organizational Consequences of Mobbing: An Empirical Study, "Ege Academic Review‖ 2011, Vol. 11, No. 1, s. 1467-1468.
 16. .A. Osif, Workplace Bullying, "Leadership & Management‖ 2010, Vol. 24, No. 4, s. 206.
 17. A. Holt, Controlling employee theft, "CMA Magazine‖ 1993, Vol. 67, No. 7, s. 16
 18. J.T. Kulas, J. E. McInnerney, R. Frautschy DeMuth, V. Jadwinski, Employee Satisfaction and Theft: Testing Climate Perceptions as a Mediator, "The Journal of Psychology‖ 2007, Vol. 141, No. 4, s. 389.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu