BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nalewajek Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mącik Radosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
The Impact of Virtual Communities on Enhancing Hedonistic Consumer Attitudes
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 494-505, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Serwisy społecznościowe, Blogi, Portale internetowe, Konsument
Social networking, Blogs, Web portals, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wpływu wirtualnych społeczności na kształtowanie postaw hedonistycznych konsumentów na tle literatury przedmiotu oraz źródeł wtórnych, np. raportów z badań. Przedstawiono przykłady takiego wpływu, z wyodrębnieniem różnych rodzajów społeczności oraz dostrzegalne różnice pomiędzy generacjami X, Y i C. Wirtualne społeczności, zwłaszcza portale społecznościowe (w tekście odnoszono się głównie do serwisów Facebook.com i Pinterest.com) oraz blogi (w tym przypadku: poświęcone modzie i stylowi życia) są naturalnym miejscem dla młodych konsumentów, w którym spędzają czas na obserwowaniu, komunikacji, dzieleniu się i tworzeniu własnych treści. Łatwe w użyciu, dostępne 24/7 i wszechobecne media społecznościowe sprzyjają ich wykorzystaniu przez młodych konsumentów do rozpowszechniania nie tylko informacji, zdjęć i filmów, ale - co jest ważne z społecznego i marketingowego punktu widzenia - także określonych wartości i postaw. Hedonistyczne wartości i postawy są istotnym elementem stylu życia młodych konsumentów, a media społecznościowe pozwalają im łatwo zaspokajać hedonistyczne potrzeby. Wirtualne społeczności są więc odpowiedzialne za szerzenie i wzmacnianie nasilenia postaw hedonistycznych wśród konsumentów. Postawy te obecnie nie mogą być klasyfikowane jako wyłącznie związane z konsumpcją, pomimo tego że nadal skupiają się na odczuwaniu przyjemności przez konsumentów, ale przyjemność ta osiągana jest nie tylko poprzez kupowanie, ale również wyróżniający design, styl i własne zaangażowanie w aktywność DIY (do it yourself -zrób to sam). (abstrakt oryginalny)

Paper presents conceptual issues connected with virtual communities impact on hedonistic consumer attitudes on the base of scholarly literature and secondary sources such as research reports. There are examples of such impact provided with mention of different kind of communities and possible differences between X, Y and C generations. Virtual communities, particularly social networking sites (in paper mainly Facebook.com and Pinterest.com were considered), and blogs (for this case particularly fashion and other life-style ones), are natural places for young consumers to view, communicate, share and create own content. Ease to use, 24/7 access and overwhelming presence of social media favors their usage by young consumers to spread not only information, pictures and videos, but - what is important from social and marketing points of view - also values and attitudes. Hedonic values and hedonistic attitudes are important part of life-style of such consumers, and social media usage allows them to fulfill hedonic needs, so virtual communities are responsible for spreading and enhancing hedonistic attitudes among consumers, attitudes which presently cannot be classified as simply consumption related, but still focused on consumer pleasure gained from e.g. design, style, and own engagement in DIY activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson C. , The Long Tail, Kraków 2001, Znak
 2. Blogosfera RPG na początku 2013 roku, online: http://k20rpg.pl/blogosfera-rpg-na-poczatku- 2013/
 3. Cisco Connected World Technology 2012 Report, online: http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1120/2012-CCWTRChapter1- Global-Results.pdf, p. 4
 4. Dębski Ł., Polska blogosfera kulinarna, online: http://infosocialmedia.blogspot.com/2013/02/polska-blogosfera-kulinarna-2013.html
 5. Dryl T., Serwisy społecznościowe Web 2.0 jako element budowania interakcji przedsiębiorstwa z klientami http://wzr.pl/~dryl/img_fck/artykul%20-%20serwisy%20web%202_0%20-%20Tomek%20Dryl.pdf , s. 5
 6. Garapich A., Zasięg blogosfery w Polsce, online: http://www.slideshare.net/domino00/blogosfera-w-liczbach, s. 7
 7. Gen Y na rynku pracy, online: http://hrstandard.pl/2011/11/14/gen-y-na-rynku-pracy/.
 8. Kim S., Eastin M., Hedonic Tendencies and the Online Consumers: An Investigation of the Online Shopping Process, "Journal of Internet Commerce", 2011, t. 10, p. 69
 9. Kozinets R. V., Netnography, SAGE, London 2010
 10. Mazurek G., Wirtualne społeczności konsumenckie, online: http://www.gmazurek.com/download/3.PhD_spolecznosci_AEKatowice_092003.pdf, s. 2
 11. Moroz M., Social commerce - modyfikacja procesu nabywczego pod wpływem mediów społecznościowych, online http://www.pszw.edu.pl/eng/images/stories/ksiazki/pdf/T_53.pdf#page=116, s. 118
 12. Niewęgłowski M., Pinterest w Polsce, online: http://socjomania.pl/pinterest-w-polsce-wartosie-nim-zainteresowac-bo/
 13. Pinterest ma już 365 tys. użytkowników w Polsce, online: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/pinterest-ma-juz-365-tys-uzytkownikow-w-polsce
 14. Pokolenie C- nowa odsłona pokolenia Y?, online: http://hrstandard.pl/2012/01/04/pokolenie-cnowa-odslona-pokolenia-y/.
 15. Raport Młodzi 2011, online: http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/mlodzi_2011_printerfriendly.pdf, s.33
 16. Social Image Sharing and Online Shopping Report by Bizrate Insights., online: http://bizrateinsights.com/blog/2012/10/15/online-consumer-pulse-pinterest-vs-facebookwhich-social-sharing-site-wins-at-shopping-engagement/
 17. The Social Media Report, online: http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2012-Reports/The-Social-Media-Report-2012.pdf, p.12
 18. Zimbardo P., F. Ruch, Psychologia i życie, Warszawa 1988, s .557
 19. Żegnaj X i Y. Witaj C! Nowe pokolenie zmienia rynek pracy, online:http://hrstandard.pl/2011/09/21/zegnaj-x-i-y-witaj-c-nowe-pokolenie-zmienia-rynek-pracy/
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu