BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Just Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Wyznaczanie portfeli papierów wartościowych na podstawie górnych i dolnych rozkładów możliwości
Portfolio Selection Based on Upper and Lower Possibility Distributions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 347-356, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Modelowanie ekonometryczne, Portfel papierów wartościowych, Zbiory rozmyte, Teoria portfelowa Markowitza
Econometric modeling, Portfolio securities, Fuzzy sets, Markowitz portfolio theory
Note
summ.
Abstract
Teoria możliwości wprowadzona przez Zadeha [5] opiera się na rozmytych danych, z którymi związane są funkcje przynależności nazywane rozkładami możliwości. Wykorzystanie rozkładów możliwości w procesie konstrukcji portfeli papierów wartościowych pozwala uwzględnić nie tylko wpływ danych z przeszłości na przyszłe stany rynku, ale także wiedzę i intuicję ekspertów oraz inwestora. Przykłady zastosowania rozkładów możliwości w analizie portfelowej podaje Tanaka i Guo w pracach [3] i [4]. W pierwszym rozdziale przedstawiono modele wyboru optymalnego portfela papierów wartościowych na podstawie górnego i dolnego rozkładu możliwości. Modele te zostały sformułowane jako zadania minimalizujące rozrzut możliwych stóp zwrotu przy danej stopie zwrotu z portfela. W rozdziale drugim wyznaczono w oparciu o modele przedstawione w rozdziale pierwszym portfele dla akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Następnie dokonano porównania przedstawionej koncepcji z klasycznym podejściem Markowitza. (fragment tekstu)

In this paper, two kinds of possibility distributions, namely, upper and lower possibility distributions are identified to reflect experts' knowledge in portfolio problems. Portfolio selection models based on these two kinds of distributions are formulated by quadratic programming problems.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rao C.R. (1982). Modele liniowe statystyki matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
  2. Tanaka H. (1987). Fuzzy data analysis by possibilistic linear models. Fuzzy Sets and Systems 24, s. 363-375.
  3. Tanaka H., Guo P., Turksen B. (2000). Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions. Fuzzy Sets and Systems 111, s. 387-397.
  4. Tanaka H., Guo P. (1999). Portfolio selection based on upper and lower exponential possibility distributions. European Journal of Operational Research 114, s. 115-126.
  5. Zadeh L.A. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets and Systems 1, s. 3-28.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu